Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Tożsamość administratora

Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Prezydentem Miasta Włocławek może Pani/Pan skontaktować się pod adresem email:

nr telefonu: (54) 414 40 00
nr fax: (54) 411 36 00
lub pisemnie na adres siedziby
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z inspektorem może Pani/Pan skontaktować się pod adresem email

nr telefonu: (54) 414 42 69 lub pisemnie na adres administratora danych.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 3. realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz administratora.

Podstawa prawna

Dane przetwarzane są:

 1. na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. na podstawie zawartych umów,
 3. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Odbiorcy danych
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Włocławek przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Włocławek.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska np. informacje dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów, dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego)

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu, w jakim były przetwarzane.

Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
 • danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
 • obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
 • podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
 • wyrażonej przez tę osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
 • zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
 • administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
 • interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych wszczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami prawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednak niepodanie danych skutkować będzie np. niemożnością otrzymywania informacji z newslettera urzędu, uczestnictwa w konkursie.

Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech.

Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Urząd Stanu Cywilnego
 2. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 3. Włocławski Budżet Obywatelski na 2020 rok
 4. Dostęp do informacji publicznej
 5. Włocławska Karta Seniora
 6. Nieodpłatna pomoc prawna
 7. Zamówienia publiczne
 8. Wydział Finansów
 9. Wydział Windykacji i Egzekucji
 10. Wydział Komunikacji
 11. Wydział Sportu i Turystyki
 12. Wydział Geodezji i Kartografii
 13. Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
 14. Wydział Urbanistyki i Architektury
 15. Wydział Edukacji
 16. Wydział Spraw Obywatelskich
 17. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
 18. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w projekcie „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”
 19. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w projekcie „Włocławek Zawodowo”
 20. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
 21. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 22. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w projekcie „Partnerstwo – od czego zacząć?”

Informacje o działaniach podjętych w celu wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 2. Informacja dotycząca usunięcia danych osobowych

Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych

 1. Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych
 2. Komunikat o naruszeniu ochrony danych osobowych-dokument dostępny cyfrowo
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego