Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności dla aplikacji mobilnej mMieszkaniec

Deklaracja dostępności dla aplikacji mobilnej mMieszkaniec

Urząd Miasta Włocławek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej "mMieszkaniec".

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2021-06-09.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-01.

Status zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Aplikacja nie posiada wersji kontrastowej
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
 • Elementy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-09.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-27.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kowalewska
 • E-mail:
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 414 49 59 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30 ,wtorek 7.30-17.00 ,piątek 7.30-14.00

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
 • E-mail:
 • Telefon: 54 414 40 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Włocławek

 1. Budynek przy Zielonym Rynku 11/13 - siedziba główna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek przy Zielonym Rynku 11/13 zlokalizowany jest w centrum miasta. Kompleks przy Zielonym Rynku 11/13 składa się z trzech, połączonych ze sobą obiektów (A,B i C). Każdy obiekt posiada odrębne drzwi wejściowe. Do budynku A prowadzą dwie pary drzwi automatycznych, wyposażonych w czujniki ruchu powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby. Przed wejściem głównym zainstalowany został system wzywania asysty dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób z potrzebą wsparcia połączony z Biurem Obsługi Interesantów. W wiatrołapie oprócz schodów prowadzących do budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd m.in osobom na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Do budynku B prowadzą dwie pary drzwi automatycznych, wyposażonych w czujniki ruchu powodujące samoczynne otwieranie się drzwi w momencie zbliżania się do nich osoby. Wejście do budynku B znajduje się na tym samym poziomie od strony zewnętrznej i wewnętrznej budynku. Do budynku C prowadzą dwie pary drzwi.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z holu głównego na parterze można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, gdzie załatwianych jest większość spraw urzędowych. W biurze dostępna jest dla interesantów ramka do podpisu. Biuro wyposażone jest w urządzenie do obsługi osób słabosłyszących - pętlę indukcyjną (zestaw przenośny). W holu głównym Budynku A zainstalowane zostało krzesło ewakuacyjne. Budynki A,B i C połączone są ze sobą na parterze. Schody w głównej arterii budynku A na III piętrze zostały oznakowane nakładkami kątowymi wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia biegu w kolorze żółty. W ciągu holu budynku B znajdują się schody złożone z dwóch stopni. Schody są odpowiednio oznakowane.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku Urzędu przy Zielonym Rynku 11/13. W Biurze Obsługi Interesantów dostępna jest dla interesantów ramka do podpisu. Biuro wyposażone jest w urządzenie do obsługi osób słabo-słyszących – pętlę indukcyjną (zestaw przenośny). Informacje głosowe znajdują się w dźwigach osobowych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem Urzędu wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Trzy miejsca znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku A, ostatnie czwarte zlokalizowane jest przy wejściu do budynku B.

 1. Budynek przy ul. Kościuszki 12

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek przy ul. Kościuszki 12 zlokalizowany jest w centrum miasta. Do budynku prowadzą trzy pary drzwi. Jedne drzwi znajdują się od strony ul. Kościuszki, pozostałe dwie pary od strony parkingu wewnętrznego. Przy każdym wejściu znajdują się schody. Przy miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanym na parkingu wewnętrznym, na ścianie znajduje się odpowiednio oznakowany dzwonek. Dzwonek ten przeznaczony jest dla osób ze szczególnymi potrzebami i pozwala na wezwanie urzędnika i dedykowaną obsługę. W budynku występują bariery architektoniczne.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma dźwigu osobowego.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma obecnie pochylni, znajduje się schodołaz do obsługi osób na ręcznych wózkach inwalidzkich.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony ulicy Kościuszki znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parkingu wewnętrznym znajduje się kolejne, wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Budynek przy ul. 3 Maja 22

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Do budynku prowadzą dwie pary drzwi. Jedne drzwi znajdują się od strony ulicy, drugie od strony parkingu wewnętrznego. Po wejściu do obiektu są schody. W budynku występują bariery architektoniczne.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma dźwigu osobowego.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma obecnie pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W najbliższym sąsiedztwie budynku Urzędu (narożnik Urzędu), od strony ul. Żabiej, znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

 1. Budynek przy ul. Ogniowej 8/10 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku) – pomieszczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany w centrum miasta. Składa się z trzech kondygnacji. Na zewnątrz, przed wejściem głównym do budynku usytuowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek umożliwiający kontakt z pracownikiem portierni w razie potrzeby. Schody do budynku przed wejściem głównym składają się z 3 stopni, oznakowane są oznakowaniem poziomym: nakładki antypoślizgowe na schody w kolorze kontrastującym z powierzchnią schodów, które ułatwiają wejście i zejście oraz ułatwiają widoczność osobom słabowidzącym. Drzwi wejściowe i wyjściowe mają szerokość 1 metra oraz są automatycznie otwierane. Budynek wyposażony jest w windę zewnętrzną, umożliwiającą dojście do wszystkie kondygnacje budynku.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku jest winda zewnętrzna umożliwiająca wjazd na wszystkie kondygnacje budynku. Schody wewnętrzne składają się z 4 stopni, posiadają zamontowane poręcze, oraz oznaczone są oznakowaniem poziomym: taśmą antypoślizgową w kolorze kontrastującym z powierzchnią schodów ułatwiającą widoczność osobom słabowidzącym. Wejście do pomieszczeń w których obsługiwani są interesanci MZON bez barier architektonicznych, brak progów. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się na I kondygnacji budynku w pokoju nr 19 natomiast posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w pokojach nr 21-24. Sala obsługi interesantów bez barier architektonicznych – brak progów, jest przestronna i dostosowana do obsługi osób na wózkach inwalidzkich, oświetlona światłem naturalnym (duże, przestronne okna).

3.Opis dostosowań: np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej przenośnej w każdej sali MZON, a także wykorzystania podświetlanej lupy powiększającej (8 dioptrii).

4.Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku.

Budynek posiada portiernię (dyżurkę ochrony) w której na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy – Portier. Kontakt telefoniczny do portiera 54 423 23 50 lub do pracownika MZON 54 423 23 85 lub 54 423 23 86.

5.Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Łazienka z toaletą umiejscowiona na I kondygnacji budynku. Pomieszczenie wyposażone jest w sanitariaty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – obniżony włącznik źródła światła na wysokości 76 cm od powierzchni podłogi, podwyższony sedes, płaska duża umywalka, uchwyty, pisuar. Szerokość drzwi do łazienki – 90 cm. W toalecie zamontowano system przywoławczy SOS ( aktywator sznurkowy, powiadomienie pracownika ochrony/portierni).

6. Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem na wprost wejścia głównego jest przystanek autobusowy komunikacji miejskiej. Istnieje możliwość dojazdu z różnych dzielnic miasta. Na terenie nieruchomości wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, usytuowane są na terenie parkingu dla interesantów, przy windzie zewnętrznej.

 1. Budynek przy ul. Okrzei 65

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Jest to budynek dworca PKP. Urząd Miasta posiada odrębne drzwi wejściowe. Przed wejściem znajdują się schody i pochylnia umożliwiająca wjazd m. in. osobom na wózkach i z wózkami dziecięcymi.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na parterze znajduje się dźwig osobowy, prowadzący z parteru na piętro, a także schody posiadające zamontowane poręcze. Na pierwszym piętrze znajduje się 18 stanowisk obsługi bezpośredniej. Na środku pomieszczenia znajdują się ciągi krzeseł dla interesantów oczekujących na przyjęcie. Sala obsługi interesantów bez barier architektonicznych – brak progów, jest przestronna i dostosowana do obsługi osób na wózkach inwalidzkich. Każde stanowisko jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kasa, w której można uiścić zapłatę jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

3.Opis dostosowań: np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej przenośnej, a także wykorzystania podświetlanej lupy powiększającej z funkcją przekształcenia tekstu na mowę. Na parterze znajduje się dźwig osobowy z informacją głosową.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajdują się  2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5.Informacje o miejscu i sposobie uzyskania dodatkowej pomocy w budynku

Na pierwszym piętrze, po lewej stronie znajduje się stanowisko nr 1, w którym w godzinach pracy Urzędu jest dostępna osoba mogąca udzielić pomocy. Na pierwszym piętrze są oznaczone dwa stanowiska obsługi bezpośredniej o nr. 4 i 9, które są przeznaczone do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

6.Opis dostępności toalet, łazienek czy szatni dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacja o ich umiejscowieniu.

Łazienka z toaletą dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowiona jest na 1 piętrze budynku.

Informacje wspólne dla wszystkich budynków:

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do wszystkich budynków Urzędu Miasta Włocławek można swobodnie wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym widocznym miejscu napisem „Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Certyfikat potwierdzający status psa asystującego wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Aplikacje mobilne

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego