Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program dotacyjny z budżetu miasta Włocławek na wymianę źródeł ciepła na rok 2023

Dotacja na wymianę źródeł ciepła z budżetu miasta Włocławek w 2023 roku

Przedłużenie terminu naboru wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła-miejski program dotacyjny

Wydział Środowiska informuje, że termin składania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta Włocławek do wymiany starych kotłów opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródło ogrzewania został przedłużony do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na 2023 rok. Liczy się kolejność złożonych kompletnych wniosków.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek w 2023 roku kontynuuje program dofinansowań na likwidację eksploatowanych na terenie miasta Włocławek pieców opalanych paliwem stałym oraz ich wymianę na ekologiczne systemy ogrzewania, tj.:

 1. kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dyrektywy ekoprojekt;
 2. kocioł gazowy kondensacyjny – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej;
 3. kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenie, które musi być trwale związane z podłożem, ścianą lub sufitem;
 4. kocioł olejowy – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej;
 5. węzeł cieplny wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego;
 6. pompa ciepła

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny szczegółowo zapoznać się z treścią Uchwały Nr XLV/23/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na terenie miasta Włocławek, zmienionej Uchwałą Nr XLI/27/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r.

Z treścią uchwał oraz załączników można zapoznać się poniżej.

Forma dotacji

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, tj.: wypłata przyznanej kwoty dotacji nastąpi dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest posiadanie czynnego ogrzewania na paliwo stałe.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji:

 • w wysokości 4 tysięcy złotych i obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła;
 • w wysokości 10 tysięcy złotych i obejmuje likwidację wspólnej kotłowni opalanej paliwem stałym w budynku wielorodzinnym

Dofinansowanie nie dotyczy: zakupu i montażu źródeł ciepła w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych lub budynkach będących w trakcie budowy; zakupu i montażu źródeł ciepła w budynkach rekreacyjnych/letniskowych; zakupu i montażu źródeł ciepła nabytych przed podpisaniem umowy dotacyjnej z Urzędem; opracowania projektu instalacji; prac wykonanych własnymi siłami przez Wnioskodawcę;  wymiany źródeł ciepła w budynku/lokalu wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji braku części mieszkalnej.

Wnioskodawcy
O dofinansowanie mogą występować osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach.

Dotacja dla przedsiębiorców będzie udzielana, jako pomoc de minimis.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 16 stycznia 2023 r. do 16 marca 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w tym roku.

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są do pobrania w następujących miejscach:

 • w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 w Wydziale Środowiska I piętro, pokój nr 18
 • w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 główny hol
 • na stronie internetowej tut. Urzędu pod adresem www.wloclawek.eu w zakładce BIP → Środowisko – informacje, wykaz danych → Dotacja na wymianę ogrzewania z budżetu miasta Włocławek na rok 2023

Wnioski można składać:

 • osobiście w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 18;
 • osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, główny holl;
 • poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek  Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek;
 • poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka

Sposób przyznania dotacji

Po złożeniu wniosku Wnioskodawca będzie zobowiązany umożliwić w wyznaczonym terminie przeprowadzenie kontroli budynku/lokalu mieszkalnego, w którym ma nastąpić wnioskowana zmiana ogrzewania.
Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie musi potwierdzić osoba kontrolująca.

Sposób rozliczenia dotacji przed jej wypłatą:

Termin złożenia formularza rozliczenia dotacji

Po zrealizowaniu zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania Wnioskodawca musi przedłożyć w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek kompletny wniosek rozliczenia dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami nie później niż do dnia 15 listopada 2023 r.

Kontrola powykonawcza

Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić budynek/lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Kontrola obejmuje m.in. sprawdzenie, czy nastąpiła zmiana systemu ogrzewania, czy urządzenie na paliwo stałe zostało odłączone od przewodu spalinowego i wewnętrznej instalacji c.o. oraz usunięte z lokalu, a fabrycznie nowy proekologiczny system ogrzewania został zamontowany.

Informacji w sprawie udziela Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek tel. /54/ 414 43 07, 414 41 72, 414 41 95, 414 42 92

Linki do Uchwał Rady Miasta Włocławek:

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/169722/uchwala-nr-xlv-23_2022_1644194.pdf

http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/174002/uchwala-nr-xlvi-27_2022_1693646.pdf

Załączniki:

DOCXRegulamin dotacja na wymianę - wersja ujednolicona (45,04KB)

DOCXWniosek o udzielenie dotacji na wymianę-źródeł ciepła (27,54KB)

DOCXZgoda współwłaściciela budynku lokalu mieszkalnego dotacja na wymianę pieca (15,36KB)

DOCXOświadczenie o prawie do nieruchomości (12,81KB)

DOCXPełnomocnictwo wymiana ogrzewania w budynkach lokalach mieszkalnych (14,99KB)

DOCXZestawienie lokali podlegających dotacji (13,17KB)

DOCXOświadczenie o otrzymaniu nieotrzymaniu pomocy de minimis (16,62KB)

PDFFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (127,87KB)

PDFFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (154,31KB)

DOCXWniosek o rozliczenie dotacji na wymianę źródła ciepła (16,05KB)

DOCXZestawienie wydatków poniesionych na realizację zadania (13,46KB)

DOCXProtokół odbioru nowego źródła ciepła (22,07KB)

DOCXOświadczenie o trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła (14,03KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego