Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program „Ciepłe mieszkanie”

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków z terenu Gminy Miasto Włocławek w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” 

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w tym:

 • Część 1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Warunek – Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

 • Część 2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

Warunek – Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie „Ciepłe Mieszkanie” https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/Program-priorytetowy-Cieple-Mieszkanie.pdf

 • Część 3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny

Warunek – Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • lub ustalone jest prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie „Ciepłe Mieszkanie”  https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/Program-priorytetowy-Cieple-Mieszkanie.pdf

Na co?

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej, lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Link do Załącznika nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu:
https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/Zalacznik-1_-do-pp-Cieple-Mieszkanie-_wykaz-kosztow-kwalifikowanych.pdf

Prezydent Miasta Włocławek przyjmuje Wnioski od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Włocławek, w sposób ciągły, do czasu wyczerpania środków, od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Miasto Włocławek dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski należy składać:

 • w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3-go Maja 22, przez operatora pocztowego lub przesłać na skrzynkę ePUAP Urzędu Miasta Włocławek podpisując wniosek  wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Informacje odnośnie Programu „Ciepłe Mieszkanie” można uzyskać pod nr telefonów: 54 414 42 96, 54 414 41 62 lub 54 414 42 92.

Ważne informacje:

 • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Miasto Włocławek.
 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza, rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Uwaga:

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” wyjaśnia, że działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów lub usług na rynku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. W związku z tym działalność taka jak np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków, lub lokali na rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.

 • We wszystkich trzech poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 • Link do strony Programu https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

Załączniki:

 1. PDFProgram Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie (691,85KB)
 2. PDFRodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu-zał. nr 1 do Programu (517,69KB)
 3. DOCXZarządzenie Nr 193/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 maja 2023 roku (17,45KB)
 4. DOCXOgłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Miasto Włocławek-Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek. (44,70KB)
 5. DOCXRegulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek. (55,74KB)
 6. DOCXWzór umowy z beneficjentem ostatecznym w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Miasto Włocławek - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek. (53,25KB)
 7. DOCXWniosek o dofinansowanie - Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Miasto Włocławek. (71,71KB)
 8. DOCXInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - Załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Miasto Włocławek . (38,11KB)
 9. DOCXLista sprawdzająca przedsięwzięcie zgłoszone do dofinansowania-Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych w Gminie Miasto Włocławek. (39,65KB)
 10. DOCXWniosek o płatność-Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie Przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miasto Włocławek (153,15KB)
 11. DOCXInstrukcja wypełniania wniosku o płatność-Załącznik Nr 5 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Miasto Włocławek. (28,99KB)
 12. DOCXZałącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miasto Włocławek. (135,47KB)
 13. DOCXZałącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miasto Włocławek. (135,44KB)
 14. DOCXZałącznik nr 1 do wniosku o płatność. (17,67KB)
 15. DOCXZałącznik Nr 2 do wniosku o płatność (143,04KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego