Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM03h-Wydanie karty kwalifikacji kierowcy KKK, Wydanie profilu kierowcy zawodowego PKZ

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Nie dłuższy niż 30 dni od daty skompletowania dokumentów kierowcy
Osoba kontaktowa:
Renata Gawlińska, Anna Żabińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek,
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65,
87 – 800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
kierownik 54 414 49 79, sekretariat 54 414 49 13, informacja 54 414 49 10, 54 414 49 29
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek,
Wydział Komunikacji,
ul. Okrzei 65,
87 – 800 Włocławek
Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy wraz z załącznikami
 1. kopia świadectwa kwalifikacji kierowcy, jeżeli jest wymagana, ⁣
 2. kopia karty kwalifikacji kierowcy, jeżeli jest wymagana,
 3. kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 4. kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 5. kopia posiadanego krajowego prawa jazdy,
 6. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.
 1. Do wglądu: dokument tożsamości.
Opłaty:
1. 150,00 zł - za wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
2. 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Z opłaty zwolnieni są m.in. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
Opłatę uiszcza się w kasach Urzędu Miasta Zielony Rynek 11/13 lub Wydziału Komunikacji ul. Okrzei 65, ewentualnie na konto bankowe:

Opłaty komunikacyjne:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084

Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów
Bank PKO S.A.
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Ważne!

Jeśli nie mieszkasz w Polsce, a jedynie wykonujesz przewóz lub masz zamiar, na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie Polski, składasz wniosek na KKK (Karta Kwalifikacji Kierowcy).

PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego) jest to zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

 • za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 • bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

Odbiór karty kwalifikacji kierowcy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo, dokument tożsamości (opłatę skarbową jeżeli jest wymagana).

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2001 r. o transporcie drogowym
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego