Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 271/350 części zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/5 o powierzchni 0,0209 ha, w obrębie Włocławek KM 49/1, położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 2/4

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości zabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Nieroztrzygnięte
Data przetargu:
18-09-2023
Godzina przetargu:
12:00
Adres nieruchomości:
ul. Jagiellońskiej 2/4
Cena wywoławcza:
186 500,00 zł netto, Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 18 650,00 zł

Dla zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasto Włocławek i osoby fizycznej, położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 2/4, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/5 o powierzchni 0,0209 ha w obrębie Włocławek KM 49/1 w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00036336/0.
Udział w wysokości 271/350 części nieruchomości, stanowi własność Gminy Miasto Włocławek.

Przy zbywaniu przedmiotowego udziału, na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/19 w obrębie Włocławek KM 49/1, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, zostanie ustanowiona służebność drogowa przejazdu i przechodu, na rzecz nabywcy udziału.

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 53/5 w obrębie Włocławek KM 49/1, położona we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 2/4, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Ze względu na zły stan techniczny budynku, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka decyzją znak: PINB.G.453.2.2018.DG z dnia 10 kwietnia 2018 r., wyłączył budynek z użytkowania.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, strop nad piwnicą ceglany na belkach stalowych, pozostałe stropy drewniane, nadproża ceglane, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Z uwagi na specyficzne warunki gruntowe (posadowienie na iłach pylastych) fundamenty budynku w znacznej części popękane. Ściany wykazują liczne rysy i pęknięcia pionowe i ukośne, które są efektem nierównomiernego osiadania budynku. Tynki wykazują bardzo duże ubytki. Stolarka okienna drewniana wymaga wymiany i uzupełnienia. Pokrycie dachu miejscami nieszczelne. Budynek wymaga prac remontowych w zakresie wzmocnienia fundamentów i ścian nośnych, częściowego przemurowania ścian działowych i kominów, wzmocnienia stropów nad parterem i piętrem, a także wymiany pokrycia dachowego wraz z lokalną naprawą konstrukcji dachu. Stopień zużycia technicznego obiektu oszacowano na 60%, co stwarza konieczność przeprowadzenia prac remontowych w trybie pilnym lub ewentualnej rozbiórki budynku.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta ustala podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe (4 MW/U) oraz dopuszczalne przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek - na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu

Zarządzeniem nr 430/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek, budynek mieszkalny wielorodzinny, usytuowany na działce ewidencyjnej nr 53/5 w obrębie Włocławek KM 49/1, został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek.

Budynek mieszkalny jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji i zabytków nieruchomości i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust 1 pkt 1 lit. „c”, art. 7 pkt 4, art. 19 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840, ze zm.).

 Cena brutto służebności drogowej przejazdu i przechodu wynosi 6 361,56 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 56/100), w tym VAT w wysokości 1 189,56 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć 56/100).

Cena netto wywoławcza udziału w działce ewidencyjnej nr 53/5 o powierzchni 0,0209 ha w obrębie Włocławek KM 49/1, położonej przy ul. Jagiellońskiej 2/4 wynosi – 186 500,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset 00/100).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 18 650,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100)         

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2023 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 11 września 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do której licytacji uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22 w pokoju nr 14, najpóźniej w dniu 12 września 2023 r. do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 12 września 2023 r. do godziny 1400, o zapoznaniu się:

a) ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i braku zastrzeżeń,

b) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dotyczącym nieruchomości objętej przetargiem,

c) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

d) stanem zakrzewienia i zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu najwyższej ceny podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty: ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 12 września 2023 r. w Urzędzie Miasta  przy ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ustalonego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący Komisji zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku jeżeli, uczestnik który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości objętej przetargiem.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 14, w godzinach od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 159.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego