Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 15 o powierzchni użytkowej 43,50 m2

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Lokale niemieszkalne
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
18-09-2023
Godzina przetargu:
13:00
Adres nieruchomości:
ul. Dziewińska 15
Cena wywoławcza:
Lokal użytkowy ul. Dziewińska 15, o pow. użytkowej 43,50 m2 x 5,72 zł/m2 = 248,82 zł/netto,

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 444/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, natomiast w sprawach nieuregulowanych w ww. zarządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój  nr 9 (parter) w dniu 18 września 2023 r. o godzinie 13⁰⁰.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 49,76 zł  (słownie złotych: czterdzieści dziewięć 76/100), stanowiące 20% ceny wywoławczej netto, zgodnie z § 4 ust. 2 d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. 2021 r. poz.2213), wyliczone w następujący sposób: 43,50 m² x 5,72 zł/netto x 20%.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu  Miasta  Włocławek  lub  przelewem  na  konto  Urzędu  Miasta Włocławek, BANK PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 12 września 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie lokalu użytkowego wraz z podaniem adresu i powierzchni użytkowej, do którego licytacji uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone w przelewie,

- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, najpóźniej w dniu 12 września 2023 r. do godziny 13⁰⁰,   po uprzednim telefonicznym (tel. 51 414 41 09) ustaleniu terminu okazania dokumentów,

- złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22 przez osoby przystępujące do przetargu, w terminie do dnia 12 września 2023 r. do godziny 13⁰⁰, po uprzednim telefonicznym (tel. 54 414 41 09) ustaleniu terminu, pisemnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, że zapoznały się ze stanem technicznym lokalu objętego przetargiem i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,

- złożenie pisemnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, o zapoznaniu się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22 do dnia 12 września 2023 r. do godziny 13⁰⁰, po uprzednim telefonicznym (tel. 54 414 41 09) ustaleniu terminu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy, wadium  przepadnie. 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek nr 146/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych w tym garaży oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, oraz będących w posiadaniu Gminy miasto Włocławek, ustalone zostały minimalne stawki czynszu najmu wolnych lokali użytkowych.         

Zgodnie z cytowanym wyżej zarządzeniem, dla nw. lokalu użytkowego, ustalona została minimalna stawka czynszu najmu, będąca jednocześnie ceną wywoławczą:

- lokal użytkowy ul. Dziewińska 15, o pow. użytkowej 43,50 m2  x 5,72 zł/m2 = 248,82 zł/netto,

Przyszły najemca, oprócz czynszu zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości.

Oględzin lokalu można dokonać w dniach od 05.09.2023 r. do 07.09.2023 r. w godzinach od 9⁰⁰ do 11⁰⁰ po uprzednim skontaktowaniu się z Rejonem II Administracji Zasobów Komunalnych, mieszczącym się we Włocławku przy ul. Kaliskiej 38A, tel. 54 414 46 30.

Remontu lokalu użytkowego przyszły najemca dokona na koszt własny.

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu w całości bądź w części, z uwzględnieniem przyczyny, informując o tym niezwłocznie we właściwej formie dla ogłoszenia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte w nieruchomości wystawionej na najem w drodze przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek telefonicznie pod numerem 54 414 41 09.

Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
Termin podpisania umowy ustala się najpóźniej w ciągu 28 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Załączniki:

  1. PDFInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. Dziewińskiej 15. (168,62KB)
  2. DOCXInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. Dziewińskiej 15.-dokument dostępny cyfrowo (16,12KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego