Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach : Piaski, działka nr 10/2 KM 110 o pow. 75,00 m2, Łęgska 24, działka nr 40/10 KM 47 o pow. 42,50 m2, Brzozowa, działka nr 78/32 KM 51 o pow. 66,00 m2, Toruńska 85, działka nr 64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2, Moniuszki 3-19, działka nr 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
27-09-2023
Godzina przetargu:
-
Adres nieruchomości:
ul.Piaski, działka nr 10/2 KM 110 o pow. 75,00 m2,Łęgska 24, działka nr 40/10 KM 47 o pow. 42,50 m2, Brzozowa, działka nr 78/32 KM 51 o pow. 66,00 m2, Toruńska 85, działka nr 64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2, Moniuszki 3-19, działka nr 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2.
Cena wywoławcza:
1.ul.Piaski : 30,00 zł (bez podatku VAT). Wadium w wysokości 20 % wynosi 6,00 zł.

2 ul. Łęgska 24 : 17,00 zł (bez podatku VAT). Wadium w wysokości 20 % wynosi 3,40 zł.

3.ul. Brzozowa : 217,56 zł (bez podatku VAT). Wadium w wysokości 20 % wynosi 43,52 zł.

4.ul. Toruńska 85 : 53,20 zł (bez podatku VAT). Wadium w wysokości 20 % wynosi 10,64 zł.

5.ul. Moniuszki 3-19 : 445,50 zł (bez podatku VAT). Wadium w wysokości 20 % wynosi 89,10 zł.

1. Piaski, działka nr 10/2 KM 110 o pow. 75,00 m2

W oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, działka nr 10/2 KM 110, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 7-MN/U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe. Przedmiotowy teren będzie objęty aktualnie opracowywaną dokumentacją projektową dla zadania inwestycyjnego pn. „Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno”.

Minimalna wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 30,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 6,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

2. Łęgska 24, działka nr 40/10 KM 47 o pow. 42,50 m2

W oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, działka nr 40/10 KM 47, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 12 MW/U o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe

Minimalna wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 17,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 3,40 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. o godz. 13 10 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

3. Brzozowa, działka nr 78/32 KM 51 o pow. 66,00 m2

W oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, działka nr 78/32 KM 51, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 1MW o przeznaczeniu terenu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 217,56 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 43,52 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. o godz. 13 20 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

4. Toruńska 85, działka nr 64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2

W oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” zatwierdzonym Uchwałą Nr 103/XI/2007 z 9 października 2007 r. przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu: „obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym”

Minimalna wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 53,20 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 10,64 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. o godz. 13 30 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

5. Moniuszki 3-19, działka nr 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2

Dla przedmiotowej działki, plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. ww. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu „Obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym”. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest pawilon handlowo-usługowy, stanowiący własność osoby fizycznej.

Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 445,50 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 89,10 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. o godz. 1340  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (bez podatku VAT) na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 15.09.2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki, do której licytacji uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.

- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, najpóźniej w dniu 15.09.2023 r., do godz.14.00, po uprzednim telefonicznym (tel. 54 414 41 20) ustaleniu terminu okazania dokumentów,

- złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym w terminie do dnia 15.09.2023 r., do godz. 14.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,

- zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22 do dnia 15.09.2023 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek telefonicznie pod numerem (54) 414 41 20.

Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Termin podpisania umowy ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Załączniki:

  1. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul.Piaski (16,23KB)
  2. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Łęgska (16,31KB)
  3. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul.Brzozowa (16,30KB)
  4. DOCXInformacja o nierozstrzygniętym przetargu ul.Toruńska (16,33KB)
  5. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Moniuszki (16,20KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego