Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach : Celulozowa, działka nr 15/62 KM 87 o pow. 172,00 m2, Toruńska, działka nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2

Typ przetargu:
Przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
04-10-2023
Godzina przetargu:
-
Adres nieruchomości:
Celulozowa, działka nr 15/62 KM 87 o pow. 172,00 m2, Toruńska, działka nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2
Cena wywoławcza:
1. ul. Celulozowa : 151,00 zł (bez podatku VAT). Wadium w wysokości 20 % wynosi 30,20 zł.

2. ul.Toruńska, działka nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 : 18,90 zł (bez podatku VAT). Wadium w wysokości 20 % wynosi 3,78 zł.

1. Celulozowa, działka nr 15/62 KM 87 o pow. 172,00 m2

W oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, działka nr 15/62 KM 87, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 2 MW o przeznaczeniu terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe

Przetarg ustny, ograniczony jest dla osób, które są właścicielami nieruchomości przyległej położonej przy ul. Celulozowej 35, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/119 KM 87.

Minimalna wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 151,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 30,20 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2023 r. o godz. 13 00  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

2. Toruńska, działka nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2

W oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr 1/ XXXIX/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002 r., działka 44/2 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „1 U/Kd” o przeznaczeniu pod usługi z adaptacją zespołu garażowego wraz z ogólnodostępnym niepublicznym dojazdem do ul. Żwirowej.

Przetarg ustny, ograniczony jest dla osoby fizycznej, dla której ww. działka w faktycznym stanie użytkowania, stanowi zabezpieczenie funkcjonowania garażu, zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej, oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 139 KM 29.

Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 18,90 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 3,78 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 października 2023 r. o godz. 13 20 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (bez podatku VAT) na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 15.09.2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.

- okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, najpóźniej w dniu 15.09.2023 r., do godz. 14.00, po uprzednim telefonicznym (tel. 54 414 41 20) ustaleniu terminu okazania dokumentów,

- złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym w terminie do dnia 15.09.2023 r., do godz. 14.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,

- zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22 do dnia 15.09.2023 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek telefonicznie pod numerem (54) 414 41 20.

Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Termin podpisania umowy ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Załączniki:

  1. DOCXLista osób dopuszczona do przetargu ul. Celulozowa. (16,59KB)
  2. DOCXLista osób dopuszczona do przetargu ul.Toruńska. (16,56KB)
  3. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Celulozowa (16,27KB)
  4. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Toruńska (16,31KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego