Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków dotyczących usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasto Włocławek w 2023 roku.

Ogłoszenie

O naborze wniosków dotyczących usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasto Włocławek w 2023.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o  możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek roku 2023.

Sfinansowaniu robót podlegać będą nieruchomości, które użytkują wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych Gminy Miasto Włocławek.

Wnioski w formie papierowej należy składać w terminie od 19 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Włocławek, Wydział Środowiska,  ul. 3-go Maja 22,  pokój 25.

Gmina Miasto Włocławek wyłoni w ramach przetargu wykonawcę, który wykona prace związane z  demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem  odpadów zawierających azbest.

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia z odpowiedzialnym za nieruchomość przedstawicielem, władającym nieruchomością, posiadającym  nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, daty i godziny, w których będą mogły być podjęte prace.

Informacje dodatkowe:

1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie budżet Miasta Włocławek oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW).

2. Prace realizowane będą w  2023 r.

3. Wszystkie osoby i instytucje ubiegające się o ujęcie ich w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek w latach 2017-2032, muszą posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością,  lub posiadać je  w zarządzie, lub użytkowaniu.

4. Osoby i instytucje chcące wziąć udział w ww.  Programie, składają jeden egzemplarz papierowej wersji  Wniosku (dostępny na BIP UM Włocławek, w zakładce  Środowisko-informacje, wykaz danych, pozycja-Gospodarka odpadami zawierającymi azbest) wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami.  W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki  do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne  z oryginałem.

5. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

a) stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649),

b) data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek kompletnego wniosku,

c) Potwierdzone, jako zgodne z prawdą,  złożone załączniki, Oświadczenia (1-6) i inne dokumenty.

6. Podstawą realizacji zadania będzie zapisanie  nieruchomości w dokumentach inwentaryzacyjnych, objętych gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest.

7. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w tym terminy demontażu wyrobów zawierających azbest,  Wnioskodawca będzie uzgadniał z Wykonawcą robót, wybranym przez Gminę  Miasto Włocławek.

Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wnioskodawcy prowadzący działalność w rolnictwie lub rybołówstwie, zobowiązani są również do załączenia do wniosku oświadczenia o pomocy de minimis, w związku z koniecznością monitorowania udzielonej tego typu pomocy (formularz dostępny na BIP UM Włocławek, w zakładce  Środowisko-informacje, wykaz danych, pozycja-Gospodarka odpadami zawierającymi azbest).

Ważne Informacje:

1. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

2. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.

Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, w Wydziale Środowiska, ul. 3 Maja 22, pokój 36, tel. 54  414- 42- 96, sekretariat tel. 54 414-42-92, e-mail: 

Załączniki:

DOCXWniosek o azbest wraz z oświadczeniami (65,46KB)

PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (213,77KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego