Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - Obwieszczenie o opiniach Marszałka Województwa i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie planowanego do realizacji przedsięwzięcia : „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”

Zgodnie z art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)  w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094j.t.), zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „:Budowa instalacji termicznego  przekształcania odpadów.  Centrum Energii Włocławek we Włocławku”.  planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103., inwestor: - EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek, w dniu 18 sierpnia 2023r wpłynęła do tut. Organu opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 18.08.2023, znak: NNZ-42-05-06/23  oraz w dniu 21 sierpnia 2023 opinia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  z dnia 17 .08.2023r, znak: ŚG-IV.720.10.2023.

Przedmiotowe opinie wydane zostały przez  wymienione organy w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „:Budowa instalacji termicznego  przekształcania odpadów.  Centrum Energii Włocławek we Włocławku”.  Planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103., inwestor: - EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek.

Wymienione organy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowe przedsięwzięcie, przy czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku określił warunki, które powinna zawierać decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Strony mogą składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek I piętro, pokój nr 18 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8.00 do godz. 15:30, wtorek w godz. 8.00 do godz. 16:00, piątek od godz. 8.00 do godz. 13:00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023r, Nr 735 t.j.), zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. www.bip.um.wloclawek.pl w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, oraz na stronie BIP, w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych, w kategorii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku niniejszego obwieszczenia.

Załączniki:

  1. PDFOpinia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 17 .08.2023r, znak: ŚG-IV.720.10.2023. (2,33MB)
  2. PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 18.08.2023, znak: NNZ-42-05-06/23. (5,63MB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego