Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie obwieszczenie o przekazaniu wyjaśnień inwestora organom współdziałającym w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla ” Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 )

zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”. planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103., inwestor: - EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek, w dniu 24.08.2023r ( wpływ do organu w dniu28.08.2023r) do tut. Organu zostały przekazane przez pełnomocnika inwestora wyjaśnienia na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 lipca 2023 r. (znak: WA.RZŚ,4900.1.5.2023. BW.3).

Przedmiotowy materiał tut. Organ w dniu 29 sierpnia 2023r przekazał organom współdziałającym celem zapoznania się z prośbą o wyrażenie stanowiska w sprawie podtrzymania bądź jego zmiany, tj. uzgodnienia w przedmiocie w/w inwestycji, wyrażonego postanowieniem z dnia 24.08.2023 r., znak: WOO.4221.14.2023.JO.7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wyrażonego opinią Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 17 sierpnia 2023 r., znak: ŚG-IV.720.10.2023 oraz wyrażonego opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak: NNZ-42-05-06/23, L.dz.4204.

W tym samym dniu: 29 sierpnia 2023 r. wyjaśnienia zostały przekazane Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. www.bip.um.wloclawek.pl w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek oraz na stronie BIP, w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych, w kategorii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku niniejszego obwieszczenia

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 29 sierpnia 2023 r.

Załącznik:

  1. PDFWyjaśnienia inwestora z dnia 24.08.2023 r. (1,57MB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego