Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

„Planu Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030″ wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030″

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie  art. 17 ust.4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.)  i art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust.2 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030”.

„Plan Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030”jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 – Maja 22 pokój 19 i jest dostępny w następujących godzinach:
(poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30  do godz.  14.30,  wtorek od godz. 7.30 do 16.00, piątek od godz. 7.30 do godz. 13.00). Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.eu

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 29 sierpnia 2018r. do 27 września 2018r.

  • w formie  pisemnej na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
  • ustnie do protokółu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  e-mail bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

Załączniki:

PDFRaport z realizacji planu adaptacji miasta Włocławek do zmian klimatu do roku 2030 (3,91MB)

ZIPPlan Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030 (17,50MB)

ZIPPrognoza oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030 (42,82MB)

PDFSprawozdanie z realizacji Planu Adaptacji Miasta Włocławka do zmian klimatu do roku 2030 (6,06MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego