Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 339/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok

Nr zarządzenia:
339
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok
Data podpisania:
31-08-2023
Data wejścia w życie:
31-08-2023

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2024 rok przyjmuje się:

 1. parametry i założenia w zakresie prognozowania:
  1. dochodów majątkowych-według realnych prognoz;
  2. dochodów bieżących – według realnych prognoz;
  3. dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku;
  4. subwencji – w kwotach podanych przez Ministra Finansów;
  5. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów;
  6. dotacji celowych uzyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów;
  7. dochodów z podatku od nieruchomości – założono wzrost o 15 % górnych stawek podatkowych w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;
  8. dochodów z podatku od środków transportowych – założono wzrost górnych stawek podatkowych o 10%. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;
  9. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnie obowiązujących stawek. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;
  10. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie liczby zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej liczby zezwoleń na sprzedaż jednorazową;
  11. dochodów z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych – według przewidywanego wykonania w 2023 roku;
  12. zaliczek i refundacji ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą;
  13. wynagrodzeń i pochodnych-na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2023 roku bez uwzględnienia wzrostu od 01.01.2024 r. minimalnego wynagrodzenia;
 2. placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2023 r., odrębnie:
  1. dla kadry pedagogicznej,
  2. dla pracowników administracji,
  3. dla pracowników obsługi,

bez uwzględnienia planowanego od 01 stycznia 2024 r. wzrostu wynagrodzenia minimalnego;

 1. skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia (wykazać w odrębnych pozycjach)
  1. od 01.01. minimalne wynagrodzenie za pracę – 4.242,00 zł brutto,
  2. od 01.07. minimalne wynagrodzenie za pracę – 4.300,00 zł brutto;
 2. wydatki bieżące (osobowe i rzeczowe) planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane  w 2023 roku,
 3. pozostałe wydatki bieżące, w tym zadań budżetowych – 100 % przewidywanego wykonania w roku 2023;
 4. dotacje udzielane z budżetu miasta na zadania w zakresie:
  1. miejskich instytucji kultury - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2023 wskazując w odrębnej pozycji planowany od 1 stycznia 2024 r. wzrost wynagrodzenia minimalnego,
  2. kultury fizycznej - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2023,
  3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2023,
  4. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2023,
  5. ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2023,
  6. rewitalizacji - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2023;
 5. wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa ustala się na poziomie kwot określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wstępnych kwot dotacji na rok 2024.

Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej budżetu państwa;

§ 2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2023 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

§ 3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwoty dochodów z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 roku.

§ 4. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu.

§ 5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:

 1. projekt budżetu miasta na 2024 rok;
 2. przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia;
 3. termin spłaty kwoty długu.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do:

 1. racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:

a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 1. Zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie nr 339/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. (1,37MB)
 2. DOCXZarządzenie nr 339/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. - dokument dostępny cyfrowo (26,99KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego