Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/17 o powierzchni 0,0081 ha w obrębie Włocławek KM 73 położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, celem poprawy warunków zagospodarowania ich nieruchomości.

Typ przetargu:
Przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
11-09-2023
Godzina przetargu:
13:00
Adres nieruchomości:
ul. Zbiegniewskiej działka ewidencyjna nr 74/17 o powierzchni 0,0081 ha w obrębie Włocławek KM 73
Cena wywoławcza:
18 510,00 zł netto
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 1 851,00 zł.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W /00069887/7.

Przedmiotowa nieruchomość to działka o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, niezabudowana, stanowi teren zieleni niskiej i komunikacji. Na działce znajduje się fragment przyłącza energetycznego. Parametry działki uniemożliwiają samodzielne zagospodarowanie i zabudowę, co oznacza, iż nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. Może stanowić uzupełnienie jednej z przyległych nieruchomości, tj. działki ewidencyjnej nr 73/3 lub działek ewidencyjnych nr 74/10 i nr 74/18 w obrębie Włocławek KM 73, które posiadają dostęp do drogi publicznej.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej lokalny. W zasięgu nieruchomości znajduje się sieć: wodno – kanalizacyjna, teletechniczna, energetyczna, ciepłownicza i gazowa.

Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. oraz będącym zapisem polityki przestrzennej władz miasta, przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „MW” określanym jako obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym.

Z uwagi na brak ustaleń planu miejscowego lokalizacja inwestycji na tej działce może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzonej inwestycji w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.,poz. 503, ze zm.). Kolejnym etapem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Cena wywoławcza netto nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/17 o powierzchni 0,0081 ha w obrębie Włocławek KM 73, położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej, wynosi 18 510,00 zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 1 851,00 zł.

W przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy, do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przeprowadzenie przetargu następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 04 września 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do której licytacji uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22 w pokoju nr 14, najpóźniej w dniu 05 września 2023 r., do godziny 14:00, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 05 września 2023 r. do godziny 14:00, o zapoznaniu się:

a) ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i braku zastrzeżeń,

b) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dotyczącym nieruchomości objętej przetargiem,

c) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

d) stanem zakrzewienia i zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu najwyższej ceny netto + w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy podatek VAT 23% od wylicytowanej ceny netto nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty: ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom infrastruktury technicznej w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 05 września 2023 r., ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny 14:00, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ustalonego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący Komisji zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości objętej przetargiem.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 14, w godzinach od 8:00 do 14:00 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 159.

Załączniki:

  1. PDFLista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego (192,70KB)
  2. DOCXLista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego-dokument dostępny cyfrowo (16,89KB)
  3. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu-dokument dostępny cyfrowo (13,89KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego