Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 o powierzchni 0,0038 ha w obrębie Włocławek KM 45, położonej we Włocławku przy ul. Słowackiego 3, dla właścicieli lub użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania ich nieruchomości.

Typ przetargu:
Przetarg ustny ograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
16-10-2023
Godzina przetargu:
13:00
Adres nieruchomości:
ul. Słowackiego 3 działka ewidencyjna nr 23/2 o powierzchni 0,0038 ha w obrębie Włocławek KM 45, położonej we Włocławku.
Cena wywoławcza:
9 800,00 zł netto Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 980,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W /00039400/1.

Zbycie przedmiotowej nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego, dla właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr 23/1, nr 24 lub nr 23/5w obrębie Włocławek KM 45, w celu poprawy warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości. W przypadku współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana o regularnym kształcie. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej lokalny: w zasięgu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna i ciepłownicza. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Mickiewicza przez ul. Słowackiego.  

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości ewidencyjnej nr 1/26 w obrębie Włocławek KM 48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 3/6 i nr 3/1 w obrębie Włocławek KM 48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995 r., przyjętego Uchwałą Nr IX / 73 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 167 z dnia 27 lipca 2011 r., poz. 1403) działka ewidencyjna nr 23/2 w obrębie Włocławek KM 45 położona jest w całości w terenie oznaczonym symbolem III/23MW/U:

  • o przeznaczeniu podstawowym terenu „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami wbudowanymi wraz z koniecznym zapleczem gospodarczym, technicznym i miejscami postojowymi realizowanymi w postaci garaży wbudowanych lub miejsc postojowych na terenie”;
  • o przeznaczeniu dopuszczalnym terenu „usługi wydzielone w budynkach istniejących”.

Nieruchomość znajduje się w obszarze objętym projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą Nr XXII / 59 / 2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły.

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek - na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu

Nieruchomość położona jest w obszarze - Strefy „B”, ochrony historycznej struktury przestrzennej, chronionej na podstawie ustaleń planu miejscowego.

W Strefie „B” wprowadza się nakaz ochrony, zachowania i rewaloryzacji:

1) rozplanowania ulic i placów;

2) linii zabudowy;

3) zabudowy historycznej ujętej w gminnej ewidencji zabytków;

4) charakteru zabudowy pierzei ulicznych;

5) wartości niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie nazewnictwa historycznego ulic, placów itp.;

6) udostępnienia terenu do inwestorskich badań archeologicznych w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu nieujawnionych reliktów kultury materialnej.

Strefa „B” jest tożsama z granicami Strefy historycznej struktury przestrzennej miasta Włocławek (do lat 30-tych XX w.), która zgodnie z Zarządzeniem Nr 430/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek, znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek oraz równocześnie jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych, w której zasady ochrony ustalone są przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 6 ust 1 pkt 1 lit. „b”, art. 7 pkt 4, art. 19 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o chronię zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840, ze zm.).

Do dnia 31 grudnia 2023 r. nieruchomość jest objęta umową dzierżawy.

Działka ewidencyjna nr 23/2 w obrębie Włocławek KM 45, z uwagi na wydłużony kształt oraz niewielką powierzchnię wynoszącą 0,0038 ha, nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, zatem możliwe jest jej przeznaczenie na uzupełnienie sąsiadujących bezpośrednio nieruchomości, pod funkcje zgodne z ustaleniami planu miejscowego, w tym także jako tereny zieleni towarzyszące istniejącej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i garażowej.

Cena wywoławcza netto nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 o powierzchni 0,0038 ha w obrębie Włocławek KM 45 położonej we Włocławku przy ul. Słowackiego 3 wynosi 9 800,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 980,00 zł.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przeprowadzenie przetargu następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2023 r. o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 09 października 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu
w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22 w pokoju nr 14, najpóźniej w dniu 10 października 2023 r. do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące
do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 10 października 2023 r. do godziny 1400, o zapoznaniu się:

a) ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie)
i braku zastrzeżeń,

b) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dotyczącym nieruchomości objętej przetargiem,

c) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

d) stanem zakrzewienia i zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu najwyższej ceny netto + podatek VAT w wysokości 23% od wylicytowanej ceny netto nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty: ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na  mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.W przypadku kolizji urządzeń, związanych z istniejącym uzbrojeniem, Nabywca, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń, przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 10 października 2023 r., ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ustalonego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący Komisji zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości objętej przetargiem.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 14, w godzinach od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 159.

Załączniki:

  1. PDFLista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego (199,91KB)
  2. DOCXLista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego-dokument dostępny cyfrowo (16,88KB)
  3. PDFInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Słowackiego (166,46KB)
  4. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Słowackiego-dokument dostępny cyfrowo (13,87KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego