Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/3 o powierzchni 0,1385 ha w obrębie Włocławek KM 58, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej.

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
30-10-2023
Godzina przetargu:
13:00
Adres nieruchomości:
ul. Jasna działka ewidencyjna nr 10/3 o powierzchni 0,1385 ha w obrębie Włocławek KM 58, położonej we Włocławku.
Cena wywoławcza:
191 100,00 zł netto, Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 19 110,00 zł

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00050735/1.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, pokryta roślinnością, stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe. Wielkość i kształt umożliwia jej samodzielne zagospodarowanie i zabudowę. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Jasnej. Działka posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej lokalny w ulicy Jasnej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Na działce usytuowane są sieci: kanalizacyjna kD 200 i gazowa 225 PE, które ograniczają możliwości inwestycyjne. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Wieniecką, Wysoką, Kapitulną, Borowską, Jasną i Obwodową oraz w rejonie ulicy Lisek, przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/56/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z  dnia 9 czerwca 2022 r., poz. 3092), przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 30 MN/U/ZZ,o przeznaczeniu terenu:

  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. usługi nieuciążliwe;
  3. obszar szczególnego zagrożenia powodzią (nie dotyczy działki ewidencyjnej nr 10/3 w obrębie
    KM 58).

Przez usługi nieuciążliwe należy rozumieć działalności, niebędące przedsięwzięciami mogącymi zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w przepisach odrębnych, z wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji, linie zabudowy, gabaryty obiektów. Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 65%. Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%. Ustala się zakaz: realizacji nowych funkcji usługowych z zakresu obsługi motoryzacji oraz obsługi lub remontu środków transportu, lokalizacji stolarni, realizacji handlu hurtowego, punktów do zbierania lub przeładunku odpadów i surowców wtórnych, w tym złomu. W ramach przeznaczenia terenu mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu wraz z niezbędną dla jego funkcjonowania towarzyszącą zabudową garaży i budynków gospodarczych, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ogólne i szczegółowe) dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek - na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu

Cena wywoławcza netto działki ewidencyjnej nr 10/3 o powierzchni 0,1385 ha w obrębie Włocławek KM 58, położonej przy ul. Jasnej wynosi – 191 100,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto 00/100)

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 19 110,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy sto 00/100).

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 23 października  2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22 w pokoju nr 14, najpóźniej w dniu 24 października 2023 r., do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 24 października 2023 r. do godziny 1400, o zapoznaniu się:

a) ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i braku zastrzeżeń,

b) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dotyczącym nieruchomości objętej przetargiem,

c) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

d) stanem zakrzewienia i zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu najwyższej ceny netto + podatek VAT w wysokości 23% od wylicytowanej ceny netto nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty: ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

W przypadku kolizji urządzeń, związanych z istniejącym uzbrojeniem, Nabywca, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń, przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 24 października 2023 r., ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ustalonego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący Komisji zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości objętej przetargiem.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 14, w godzinach od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 159.

Załączniki:

  1. PDFInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Jasnej (167,83KB)
  2. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Jasnej-dokument dostępny cyfrowo (13,84KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego