Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99 o powierzchni 0,0805 ha, w obrębie Włocławek KM 11, położonej we Włocławku przy ul. Brzegowej 11, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
20-11-2023
Godzina przetargu:
13:00
Adres nieruchomości:
ul. Brzegowej 11 działka ewidencyjna nr 99 o powierzchni 0,0805 ha, w obrębie Włocławek KM 11, położonej we Włocławku
Cena wywoławcza:
75 600,00 zł netto ,Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 7 560,00 zł

Dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Brzegowej 11, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99 o powierzchni 0,0805 ha w obrębie Włocławek KM 11, w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00070083/1.

W dziale III ww. księgi wieczystej widnieje wpis „odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka gruntu nr 14/2 o powierzchni 0,3400 ha, położoną przy ulicy Staromłyńskiej nr 10 oraz działka gruntu nr 20/4 o powierzchni 0,3116 ha, położoną przy ulicy Staromłyńskiej nr 8, dla której urządzona jest księga wieczysta oznaczona numerem WL1W/00070083/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy we Włocławku - polegającą na przejściu i przejeździe do drogi publicznej - całą szerokością gruntu - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 1/10 o powierzchni 0,7375 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WL1W/00046883/2 przez Sąd Rejonowy we Włocławku - zgodnie z treścią § 4 oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowej, Rep. A. nr 3886/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 roku, notariusza Iwony Walter oraz protokołu z dnia 11 kwietnia 2013 roku - Rep. A. nr 4101/2013, notariusza Iwony Walter.”

Przedmiotowa nieruchomość to działka niezagospodarowana i niezabudowana, miejscowo porośnięta drzewami i krzewami, o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu.

Działka ewidencyjna nr 99 w obrębie Włocławek KM 11 położona jest częściowo w obszarze osuwania się mas ziemnych. Południowo-zachodni fragment nieruchomości znajduje się w granicach osuwiska nieaktywnego, natomiast południowo-zachodnia część działki położona jest w granicach strefy buforowej tego osuwiska, która wynosi 10 m od granic osuwiska, co łącznie stanowi około 33% powierzchni działki. Należy unikać przeznaczenia obszarów osuwiskowych pod nowe budownictwo.

W przypadku konieczności lokalizacji inwestycji na obszarze osuwiskowym należy wykonać pełne rozeznanie geologiczne, projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczno-inżynierską z obliczeniem stateczności zbocza i projekt zabezpieczenia osuwiska, które powinny określać warunki, jakie należy spełnić w celu posadowienia budynku. Podczas użytkowania nieruchomości w części położonej na obszarze osuwiskowym należy zadbać o zminimalizowanie zniszczeń szaty roślinnej porastającej obszar, a także unikać spuszczania w jego obręb ścieków i wód oraz podcinania skarpy i dociążanie jej górnej części, gdyż takie działania mogą skutkować powstaniem ruchów osuwiskowych.

Na terenie osuwiskowym obowiązują:

 • lokalizacja obiektów budowlanych oraz adaptacja zabudowy wyłącznie po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej potwierdzającej, że projektowana inwestycja nie spowoduje odmłodzenia się osuwiska oraz określi zalecenia dotyczące zabezpieczenia planowanych inwestycji przed zniszczeniem;
 • dokumentacja geologiczno – inżynierska musi spełniać wymagania zgodne z przepisami odrębnymi;
 • badania geologiczno-inżynierskie wykonywane w granicach osuwisk nieaktywnych oraz ich stref buforowych muszą obejmować:
 • wiercenia geologiczne podwójnym aparatem rdzeniowym z pełnym rdzeniowaniem
  do głębokości poniżej najniższej powierzchni poślizgu, ścinania;
 • badania uzupełniające w celu lepszego rozpoznania osuwiska: sondowanie dynamiczne bądź statyczne, próby obciążeniowe, wkopy, odkrywki, badania geofizyczne, hydrogeologiczne;
  • zakaz lokalizacji obiektów użyteczności publicznej;
  • zakaz lokalizacji stawów i wszelkich sztucznych zbiorników wodnych oraz instalacji zaburzających naturalny przepływ wód gruntowych i podziemnych;
  • zakaz lokalizacji składowisk odpadów;
  • zakaz lokalizacji nasypów i wkopów o kubaturze przekraczającej 20% objętości mas koluwialnych danego osuwiska oraz zakaz prowadzenia prac ziemnych, których skutkiem jest podcięcie dolnej lub górnej części osuwiska, z wyłączeniem prowadzenia robót budowlanych oraz działań służących stabilizacji osuwiska bądź zabezpieczeniu istniejących obiektów budowlanych oraz terenu przed ruchami masowymi ziemi.

Działka ewidencyjna nr 99 w obrębie Włocławek KM 11 znajduje się w granicach stanowiska archeologicznego Nr AZP 47-48/26 (punkt osadniczy z XV wieku), które podlega ochronie prawnej na mocy art. 6 ust.1 pkt 3 lit. „a”, art. 7 pkt 4, art. 22 ust.2, art. 145 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.). Wszelkie prace ziemne związane z inwestycjami na obszarze przedmiotowego stanowiska należy przeprowadzić badania archeologiczne oraz uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ww. prac.

Dla działki ewidencyjnej nr 99 została wydana decyzja Nr 13/2018 znak: UA.WZ.6730.84.2017 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

Dostęp do drogi publicznej ul. Suszyckiej przez ul. Brzegową. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej lokalny, w dalszym zasięgu sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Działka ewidencyjna nr 99 w obrębie Włocławek KM 11 znajduje się w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek nie obowiązuje.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. oraz będącym zapisem polityki przestrzennej władz miasta, przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „MN” określanym jako obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem jednorodzinnym. Ponadto zgodnie ze studium działka ewidencyjna nr 99 w całości położona jest w granicach stanowiska archeologicznego oznaczonego wg kolejności literą „P” - Nr AZP 47-48/26 (punkt osadniczy z XV wieku).

Ponadto, przedmiotowa działka znajduje się w obszarze objętym Uchwałą Nr 89/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zawiśle pomiędzy granicą terenów leśnych, granicą rezerwatu Kulin, brzegiem rzeki Wisły, granicą miasta. W przedmiotowym projekcie planu działka ewidencyjna nr 99 w obrębie Włocławek
KM 11 znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi nieuciążliwe.

Z uwagi na brak ustaleń planu miejscowego lokalizacja inwestycji na tej działce może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzonej inwestycji w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.,poz. 977). Kolejnym etapem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej architektoniczno - budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, ze zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczanej jako działka ewidencyjna nr 99 o powierzchni 0,0805 ha w obrębie Włocławek KM 11, położonej przy ul. Brzegowej 11 wynosi: 75 600,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset 00/100).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 7 560,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100).  

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do której licytacji uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22 w pokoju nr 14, najpóźniej w dniu 14 listopada 2023 r. do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 14 listopada 2023 r. do godziny 1400, o zapoznaniu się:

a) ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i braku zastrzeżeń,

b) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dotyczącym nieruchomości objętej przetargiem,

c) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

d) stanem zakrzewienia i zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu najwyższej ceny podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty: ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 14 listopada 2023 r. r. w Urzędzie Miasta przy ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ustalonego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący Komisji zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku jeżeli, uczestnik który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości objętej przetargiem.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 14, w godzinach od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 159.

Załączniki:

PDFInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Brzegowej 11 (145,47KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego