Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 j.t.),.) Prezydent Miasta Włocławek informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej”.

Postępowanie w niniejszej sprawie prowadzone jest na wniosek Inwestora: Zakłady Wytwórcze CHEKO Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 28, 87-800 Włocławek.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Włocławek, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oraz Zarząd Zlewni w Toruniu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ww. ustawy, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, I-piętro, pokój nr 18,w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00, w terminie 30 dni tj. od dnia 14.09.2023 r. do dnia 16.10.2023 r.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisie elektronicznym na adres:

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22), na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Środowisko w kategorii pn. Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska oraz poprzez zamieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego