Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 353/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2023 r. w sprawie określenia sposobu wykonania załącznika Nr 5 do uchwały LXV/99/2023 z dnia 27 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek

Nr zarządzenia:
353
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie określenia sposobu wykonania załącznika Nr 5 do uchwały LXV/99/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
15-09-2023
Data wejścia w życie:
15-09-2023

Na podstawie art 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 , poz. 572 i poz.1463 ) art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901) w związku z § 5 Uchwały Nr LXV/99/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek (Dz.U. Woj.Kuj.- Pom. z 2023 r. poz. 4478)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób wykonania załącznika Nr 5 do Uchwały Nr LXV/99/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r., w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz na zlecenie Gminy Miasto Włocławek określającego zasady ponoszenia odpłatności za posiłki przyznawane uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku w ramach zadania własnego Gminy Miasto Włocławek.

§ 2.1. Wartość średniego kosztu gorącego posiłku na dany rok kalendarzowy-najpóźniej do dnia 31 stycznia-określa zarządzeniem Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku na podstawie analizy wydatków na artykuły spożywcze z roku poprzedniego, użyte do przygotowania jednego gorącego posiłku dla uczestnika z uwzględnianiem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętego w ustawie budżetowej (lub jej projekcie) na dany rok kalendarzowy.

2. Wartość średniego kosztu gorącego posiłku, określoną zgodnie z ust.1, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku jest zobowiązany niezwłocznie przekazać do wiadomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 3.1. Odpłatność, o której mowa w § 1, ustalana jest w drodze decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w uzgodnieniu z osobą kierowaną do ośrodka wsparcia, w zależności od dochodu uczestnika - w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie – w przypadku uczestnika pozostającego w rodzinie, z uwzględnieniem ust.2,3 i 4.

2. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest odpłatność, przekracza 200% kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art 8 us.1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt t lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uczestnikom przyznaje się zasiłki celowe na zakup posiłku w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

4. Ustala się odpłatności za posiłek w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:

Procentowy dochód według kryterium dochodowego na osoby samotnie gospodarujące lub na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności w procentach ustalona do kosztu 1 posiłku

do 200,00%

nieodpłatnie

200,01 - 220,00%

60%

220,01 - 240,00%

70%

240,01 - 250,00%

80%

powyżej 250%

100%

§ 4. Odpłatności za przyznane posiłki w danym miesiącu w Środowiskowym Domu Samopomocy dokonuje się nie później niż do ostatniego dnia tego miesiąca, w kasie Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 141/ 2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania załącznika Nr 3 do uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek zmienione Zarządzeniem Nr 211/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2023 r.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 8.1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 353/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2023 r. (1,08MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 353/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2023 r. - dokument dostępny cyfrowo (20,62KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego