Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 357 /2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej we Włocławku

Nr zarządzenia:
357
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej we Włocławku.
Data podpisania:
18-09-2023
Data wejścia w życie:
19-09-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz.1463) oraz art. 9a ust. 2, 3,4, 5 i 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2149 z 2023 r. poz. 289, poz.535) oraz § 2 Uchwały Nr LXV/100/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania, oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy Domowej we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 4479),

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej we Włocławku, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

 1. Małgorzata Marczak – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
 2. Beata Ziarkowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
 3. Magdalena Pułanecka - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
 4. Zbigniew Piechocki - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
 5. Alina Ansilewska - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 6. Edyta Olszewska – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku
 7. asp.szt. Konrad Małecki – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku
 8. asp.szt. Marek Całkiewicz – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku
 9. asp.szt. Tomasz Kawski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Włocławku
 10. Agata Podlasin – przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek (przedstawiciel oświaty)
 11. Marta Molewska – przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego (przedstawiciel zdrowia)
 12. Piotr Stolcman – Dyrektor Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie (przedstawiciel zdrowia)
 13. Ewelina Brodzińska – Prezes Spółdzielni Socjalnej EMPATIA (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 14. Klaudia Piechowiak – przedstawiciel PKPS Zarząd Rejonowy (przedstawiciel organizacji pozarządowych)
 15. Maciej Włoch – Z-ca Kuratora Okręgowego we Włocławku (przedstawiciel kuratora sądowego)

§ 2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje się na dzień 21 września 2023 r.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 Października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania w Rodzinie we Włocławku zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Włocławek Nr 153/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr 43/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., Nr 278/2018 z dnia 4 października 2018 r., Nr 221/2019 z dnia 17 maja 2019 r., Nr 239/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. Nr 302/2021 z dnia 06 lipca 2021 r., oraz Nr 419/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 357 /2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. (865,42KB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 357 /2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,69KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego