Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego w budynku przy ul. Kilińskiego 12A we Włocławku, usytuowanego na dz. nr 7/1, KM 45, o łącznej pow. 0,0260 ha.

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Lokale mieszkalne
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Nieroztrzygnięte
Data przetargu:
13-11-2023
Godzina przetargu:
12:00
Adres nieruchomości:
ul. Kilińskiego 12A we Włocławku, usytuowanego na dz. nr 7/1, KM 45, o łącznej pow. 0,0260 ha.
Cena wywoławcza:
110 270,00 zł, Wadium wynosi 10 000,00 zł.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00043190/6

Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku, o powierzchni 40,70 m², składa się z 2 pokoi o pow. 13,50 m² oraz o pow. 11,28 m², kuchni o pow. 7,59 m², łazienki z WC o pow. 3,27 m², kotłowni o pow. 1,49 m² oraz przedpokoju o pow. 3,57 m². Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Udział w nieruchomości wspólnej 407/3568.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr. 167 z 27 lipca 2011 r., poz.1403 ze zm.) ww. nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem III/30MW-U o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe.

Cena wywoławcza wynosi 110 270,00 zł. Sprzedaż lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Wadium wynosi 10 000,00 zł.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2023 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości miał miejsce w dniu 12 czerwca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Oględziny lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 12A m. 1 odbędą się w dniu 24 października 2023 r. o godz. 1100 .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 31 października 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 7, najpóźniej w dniu 31 października 2023 r., do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 22) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 31 października 2023 r., do godziny 1400, o zapoznaniu się:

a) ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem i braku zastrzeżeń,

b) z ogłoszeniem o przetargu

Warunkiem nabycia lokalu mieszkalnego jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu wylicytowanej ceny lokalu mieszkalnego (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 10 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca lokalu mieszkalnego.

3. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 31 października 2023 r., ul. 3 Maja 22, w pokoju 7 do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 22), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

4. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

5. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca lokalu mieszkalnego zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny lokalu mieszkalnego, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

11. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

12. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

13. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

14. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem lokalu mieszkalnego.

15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

16. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

17. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte lokalu mieszkalnego wystawionego do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 7, w godz. 800 - 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 122.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego