Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana przepisów dotyczących wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że  zgodnie z art.14 ust.3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1123), przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydaną przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć Prezydentowi Miasta Włocławek, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art.5c ust.1 pkt 4 i 6 i art.8 ust.3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym ww. ustawą.

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorców posiadających licencje, na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym ww. ustawą, licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionego przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnionej przez przedsiębiorcę, lecz wykonującej osobiście przewóz na jego rzecz:

  1. wniosek przedsiębiorcy dotyczący weryfikacji spełnienia wymagań wymaganych do posiadania licencji;
  2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;
  3. prawo jazdy odpowiednie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a w przypadku osób, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym stwierdzone w wydanym w kraju prawem jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
  4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

Art.2 w brzmieniu nadanym ww. ustawą wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy tj. 17 września 2023 r.

Dostosowanie do wymagań określonych w ww. ustawie zmieniającej następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego