Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych

Oświadczenie majątkowe składamy w dwóch oryginalnych egzemplarzach – tj. własnoręcznie podpisanych. W przypadku oświadczenia pisanego na komputerze lub wykonanej kserokopii (również własnoręcznie podpisanej) dodatkowo proszę parafować każdą stronę.  

Do oświadczenia rocznego, czyli składanego na dzień 31 grudnia w terminie do 30 kwietnia należy załączyć kopie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (np. PIT-36, PIT-37, PIT-28)

Wzorując się na doświadczeniach z poprzednich lat oraz uwzględniając uwagi Urzędu Skarbowego przedstawiam najczęściej popełniane błędy przy wypełnieniu oświadczenia majątkowego.

 1. Brak wskazania czy poszczególne składniki majątkowe należą do majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową, czy do majątku odrębnego. W celu uniknięcia błędu należy:
 • określić w każdym wypełnionym punkcie oświadczenia, czy wskazany majątek (dotyczy wszystkich wymienionych składników majątku takich jak zasoby pieniężne, papiery wartościowe, dochody, mienie ruchome, zobowiązania) stanowi majątek odrębny czy wspólność majątkową (z kim np. ze  współmałżonkiem, dziećmi, rodzicami)

  Lub 

 • wykreślić na stronie 1 części A oświadczenia (pod informacją zawierającą dane osobowe) jedną z dwóch informacji dotyczących posiadanego majątku:

„zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej  lub stanowiące mój majątek odrębny”.

 1. W punkcie II należy podać tytuł prawny do posiadanej nieruchomości. Tytułem prawny może być własność, współwłasność, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo własnościowe, dzierżawa, najem, użyczenie, decyzja administracyjna o przydziale, posiadanie samoistne. Tytułu prawnego do nieruchomości nie określa wpis typu „małżeńska wspólność majątkowa”, „akt notarialny”
 2. W punkcie II ppkt 1, należy podać powierzchnię domu, jego wartość oraz tytuł prawny. Wielkość, wartość i tytuł prawny działki, na której znajduje się wskazany dom należy podać w ppkt 4 – inne nieruchomości.
 3. W punkcie VIII należy wskazać zarówno dochody opodatkowane, jak również wolne od podatku m.in. z praw majątkowych (sprzedaż pojazdów i innych wartościowych ruchomości oraz nieruchomości),
  w tym praw autorskich, z najmu i dzierżawy, z diet otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji radnego, z darowizny lub spadków, jednorazowych świadczeń np. odszkodowania, wygrane, dopłaty itp.
 4. Wpisując w części B adresy położenia nieruchomości należy zwrócić uwagę, aby odpowiadały one treści punktu II części A oświadczenia, np. adres wskazanego w punkcie II ppkt 3 gospodarstwa rolnego należy wpisać w punkcie 3 części B druku.
 5. W punkcie X formularza należy wskazać wszystkie wymagane informacje:
 • wobec kogo zaciągnięto zobowiązanie bądź przysługuje wierzytelność,
 • w związku z jakim zdarzeniem,
 • w jakiej wysokości, oraz należy podać wysokość zobowiązania na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
 1. Oświadczenie majątkowe składane w terminie do dnia 30 kwietnia należy wypełnić według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (100,17KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego