Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dka przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrociepłowni Centrum Energii Włocławek we Włocławku.

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023., poz. 775.t.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094j.t.), nawiązując do zawiadomienia z dnia 9 stycznia 2023r , znak S.6220. 51 .2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa Elektrociepłowni Centrum Energii Włocławek we Włocławku”, planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103., po korekcie inwestora- dla przedsięwzięcia pod nazwą: „:Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów Centrum Energii Włocławek we Włocławku” oraz do zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiotowym zakresie z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz z dnia 27 lipca 2023 r.

Zawiadamiam strony postępowania,

że z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Warszawie, a także przeanalizowania całości materiału dowodowego w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ewentualne wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach nie nastąpi w terminie określonym w art. 77 ust. 9 ustawy 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 j.t. ).

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 kpa, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2023 r.

Równocześnie zgodnie z art. 37 §1 pkt 1 kpa stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. www.bip.um.wlocl.pl, w zakładce Dane Publiczne, w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA i art. 49a KA oraz w kategorii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie-obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 29 września 2023 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego