Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów EKO-OPAS przy ul. Zytniej 2F we Włocławku.

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023., poz. 775.t.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.1094 j.t.), nawiązując do zawiadomienia z dnia 10 lipca 2023r, znak S.6220. 23 .2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do zawiadomienia – obwieszczenia z dnia 27 lipca 2023 r., znak: S.6220.15.2023 o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów EKO-OPAS przy ul. Żytniej 2F we Włocławku, na terenie działek nr ew. 56/12, 56/17, 56/18, 56/21, 56/23, 56/26, 56/29, 56/31, 61/4 obręb KM 112/1 Włocławek oraz 20/10 KM 123 Włocławek,. Inwestor: EKO-OPAS Łukasz Opasik przy ul. Żytniej 2F we Włocławku

Zawiadamiam strony postępowania,

że z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień/ opnii warunków realizacji przedsięwzięcia przez organy współdziałające: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także przeanalizowania całości materiału dowodowego w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ewentualne wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach nie nastąpi w terminie określonym w art. 77 ust. 9 ustawy 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 j.t. ).

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 kpa, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2023 r.

Równocześnie zgodnie z art. 37 §1 pkt 1 kpa stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w zakładce Dane Publiczne, w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 i 49 a KPA

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 29 września 2023 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego