Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo – socjalną. Dwóch budynków przemysłowych (hal namiotowych). Budowa konstrukcji wsporczej silosów wraz z silosami szt. 4 oraz budynku portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że spawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną. Dwóch budynków przemysłowych (hal namiotowych). Budowa konstrukcji wsporczej silosów wraz z silosami szt. 4 oraz budynku portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na konieczność uzyskania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu o oddziaływaniu na środowisko organu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 6 listopada 2023 r.

Jednocześnie, w związku z zastosowaniem art. 36 § 1 Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia (na podstawie art. 37 Kpa), jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stronę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego