Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Prezydenta Miasta Włocławek reprezentującego Gminę Miasto Włocławek, działającego przez pełnomocnika Panią Alicją Gackowską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej” we Włocławku.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz.775 t.j.) w związku z art. 73 ust.1  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t.j.)

zawiadamia strony postępowania o:

1. wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Prezydenta Miasta Włocławek reprezentującego Gminę Miasto Włocławek, działającego przez pełnomocnika Panią Alicją Gackowską w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej” we Włocławku na terenie działek:

  • 12, 13/16, 13/17, 13/6, 7/7, 7/2, 7/4, 13/10, 13/18, 13/24, 13/25, 13/26, 13/27, 13/29, 13/30, 13/40, 10/3 obręb Włocławek KM 33,
  • 30/3, 30/4, 29/3, 29/4, 28/3, 28/4, 27/3, 27/4, 62/1, 25/3, 25/4, 24/3, 24/4, 23/3, 23/6, 62/3, 62/5, 72, 70/1, 70/2, 57, 31/1, 31/3, 31/4, 34/2, 34/3, 64/1, 64/7, 64/10, 36/2, 36/3, 37/2, 37/3, 38/2, 38/3, 39/3, 39/4, 47/5, 64/11, 64/16, 65, 64/9, 70/2 obręb Włocławek KM 34,
  • 62/1, 24, 23, 22, 65, 20, 21, 18, 17, 16/1, 16/3, 16/4, 15, 64/3, 66/3, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39/1, 39/3, 38/1, 38/7, 40, 70/1, 73/9, 74, 19/1, 19/2, 64/2 obręb Włocławek KM 36,
  • 1/1, 1/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 8 obręb Włocławek KM 36,

2. wystąpieniu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku.

W związku z tym właściciele działek znajdujących się w odległości 100 m  od granic terenu (zasięg oddziaływania), na którym będzie realizowane przedsięwzięcie mogą zapoznać się z zakresem planowanego przedsięwzięcia i zgłosić ewentualne zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, na stronie internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data obowiązywania publikacji 14 dni tj. od 05 do 10.2023 do 19.10.2023 roku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego