Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 71, oznaczonej jako działka nr 7/49 (Włocławek KM 74/1) o pow. 0,0591 ha.

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
20-11-2023
Godzina przetargu:
12:30
Adres nieruchomości:
ul. Kruszyńskiej 71, oznaczonej jako działka nr 7/49 (Włocławek KM 74/1) o pow. 0,0591 ha.
Cena wywoławcza:
122 000,00 zł netto, Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 12 200,00 zł.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W / 00049204 / 0.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi płaski teren w kształcie kwadratu. Jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona porośnięta roślinnością niską oraz pojedynczymi drzewami.  Przez działkę przechodzi sieć teletechniczna, przebiegająca w odległości od 3 m do 3,8 m, od północno – zachodniej granicy działki oraz sieć ciepłownicza niskiego ciśnienia, przebiegająca w południowej części działki. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Działka nr 7/49 (Włocławek KM 74/1) znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje plan miejscowy. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” przyjętym Uchwałą Nr 103 / XI / 2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r., będącym zapisem polityki przestrzennej władz miasta, położona jest w całości w obszarze oznaczonym symbolem „MN” o przeznaczeniu „obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem jednorodzinnym”. Działka położona jest także w granicach strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Krzywe Błota” - obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 18/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych„Krzywe Błota” we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2015r., poz. 2535) - Rozporządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Krzywe Błota” we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 172 z dnia 17 listopada 2010 r., poz. 2200). Ograniczeniami dla planowanej zabudowy mogą być nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ul. Kruszyńskiej (droga krajowa) oraz od ul. Wodociągowej, a także przebiegające przez nieruchomość (lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie) uzbrojenie terenu, w tym napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek są dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu.

Cena netto wywoławcza nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 71, oznaczonej jako działka nr 7/49 (Włocławek KM 74/1) o pow. 0,0591 ha, wynosi – 122 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 12 200,00 zł.

Dla powołanej nieruchomości została wydana decyzja nr 46/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dwulokalowego), stąd do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. o godzinie 1230 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr  61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 10 listopada 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do której licytacji uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, najpóźniej w dniu 14 listopada 2023 r., do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 41 44 108) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 14 listopada 2023 r., do godziny 1400,  o zapoznaniu się:

  1. z ogłoszeniem o przetargu,
  2. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka w części dotyczącej przedmiotowej nieruchomości,
  3. ze stanem prawnym i faktycznym (w terenie) sprzedawanej nieruchomości,
  4. przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,
  5. stanem zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu, najwyższej ceny netto + podatek VAT 23% od wylicytowanej ceny netto nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu, Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 14 listopada 2023 r., ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 41 44 108), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 14, w godz. 800 - 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 108.

Załączniki:

PDFInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul. Kruszyńska 71 (150,48KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego