Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 386/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
386
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
11-10-2023
Data wejścia w życie:
11-10-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213),

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję Przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie:

Przewodnicząca Komisji: Magdalena Stefanowska.

Członkowie Komisji:

  • Katarzyna Laszuk,
  • Aleksandra Kiełbasa,
  • Anna Graczykowska,
  • Iwona Bieńkowska,
  • Barbara Krysińska,
  • Katarzyna Szychowska.

2. Celem Komisji jest przeprowadzanie przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek.

§ 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącej Komisji jej funkcję pełni kolejny członek z listy wyszczególnionej w § 1 ust. 1.

§ 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja Przetargowa wykonuje w obecności co najmniej 3 członków w tym przewodniczącego.

§ 4. Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 386/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r. (589,40KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 386/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (23,07KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego