Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 388/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
388
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
13-10-2023
Data wejścia w życie:
13-10-2023

Na podstawie art. 32 ust.1 w związku z art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 poz. 1526, z 2023 poz. 572), art.11 ust. 1, 2 i 2a pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945 t.j.); oraz art.4 ust. 1 pkt. 1b, pkt. 22a art.5 ust. 4 pkt. 1 art. 11 ust. 2, art. 13  art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571 t.j.)

zarządza się, co następuje;

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w 2024 roku,  w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Ogłoszenie konkursowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzory umów o powierzenie zadania stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl/;
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.eu;
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.
  • w generatorze ofert WITKAC – www.witkac.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie Nr 388/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r. (8,43MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 388/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (71,70KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego