Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 396/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz procedury zawierania umów najmu o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy.

Nr zarządzenia:
396
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie określenia wzoru wniosku oraz procedury zawierania umów najmu o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy.
Data podpisania:
20-10-2023
Data wejścia w życie:
20-10-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz § 6 uchwały nr XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek zmienionej uchwałą LXIV/77/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2023 r. poz. 621 i poz. 3923),

zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy.

§ 2.1 Pracodawca spełniający warunki do ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy, zatrudnionego przez niego pracownika zobowiązany jest do złożenia wniosku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Lokal mieszkalny związany ze stosunkiem pracy może być przyznany na czas oznaczony, nie dłuższy niż na 5 lat.

3. Pracodawca, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia Gminy Miasto Włocławek o każdej zmianie związanej ze stosunkiem pracy pracownika, któremu przydzielono lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

§ 3. Typ i lokalizacja lokali mieszkalnych, w tym lokali przeznaczonych do remontu, będzie rozpatrywana indywidualnie na podstawie informacji zawartych we wniosku.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 39/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz procedury zawierania umów najmu o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 396/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2023 r. (1,26MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 396/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (21,84KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego