Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”

baner.png

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Gmina Miasto Włocławek informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0001/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-016/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 30.10.2023 r.

Planowany okres realizacji: 1.09.2023 r. – 31.12.2026 r.

Partnerzy projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący
 • Powiat Inowrocławski
 • Gmina Miasto Włocławek
 • Powiat Nakielski
 • Powiat Mogileński
 • Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach
 • Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Gmina Miasto Włocławek zadeklarowała wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2018-2021 Gmina Miasto Włocławek realizowała, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi organami prowadzącymi młodzieżowe ośrodki wychowawcze, projekt o tożsamym charakterze, tj. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla wychowanków ośrodków, Gmina Miasto Włocławek podjęła decyzję o współpracy w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym także w perspektywie finansowej 2021-2017.

W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież, przebywających obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt będzie miał na celu poprawę dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Tym samym umożliwi się nieletnim lepsze, zgodne z normami funkcjonowanie w przyszłości. Ponadto projekt nakierowany będzie na deinstytucjonalizację procesów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych poprzez prowadzenie działań zmierzających do usamodzielnienia wychowanków i umożliwienia im prawidłowego funkcjonowania poza placówką zamkniętą.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego