Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29/3 o powierzchni 0,0529 ha, w obrębie Włocławek KM 80, położonej we Włocławku przy ul. Witosa 10, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Nieroztrzygnięte
Data przetargu:
18-12-2023
Godzina przetargu:
13:00
Adres nieruchomości:
ul. Witosa 10, działka ewidencyjna nr 29/3 o powierzchni 0,0529 ha, w obrębie Włocławek KM 80
Cena wywoławcza:
122 700,00 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 12 270,00 zł

Dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Witosa 10, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr  29/3 o powierzchni 0,0529 ha w obrębie Włocławek KM 80 w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00039513/6.

Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, uzbrojona w przyłącze energetyczne i kanalizacyjne, porośnięta roślinnością niską, krzewami oraz pojedynczymi drzewami.

Dostęp do drogi publicznej ul. Witosa stanowiącej działkę ewidencyjną nr 29/6 w obrębie Włocławek KM 80.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: ulicą Witosa, projektowaną ulicą 4 KL*, wschodnimi granicami działek nr 23/13, nr 22/11 i nr 23/19 w obrębie Włocławek KM 80, południowymi granicami działek nr 22/11 i nr 22/9, terenami kolejowymi oraz ulicą Witosa, Chopina, fragmentem działki nr 25/2, południowymi granicami działek nr 25/6, nr 27/9 i nr 18/3 w obrębie Włocławek KM 80, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/346/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 12 z dnia 21 stycznia 2010 r., poz. 169), przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1 UC/U o przeznaczeniu terenu podstawowym: „tereny rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych typu galerie handlowe, w tym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², usługi” oraz o przeznaczeniu dopuszczalnym: „adaptacja istniejącej zabudowy i zjazdów z dróg publicznych”. Na danym terenie obowiązuje również „zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej z wyłączeniem form sezonowych służących prowadzonej działalności usługowej”.

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek-na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych „Krzywe Błota” we Włocławku, w terenie ochrony pośredniej „B” (obszar zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej), dla której obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 18/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie nr 7/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Krzywe Błota” we Włocławku, dla której obowiązują wszystkie zakazy i ograniczenia określone przepisem szczegółowym ustanawiającym ochronę oraz jej zasięg i zasady.

Cena wywoławcza niezabudowanej nieruchomości oznaczanej jako działka ewidencyjna nr  29/3 o powierzchni 0,0529 ha w obrębie Włocławek KM 80, położonej przy ul. Witosa 10 wynosi: 122 700,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 12 270,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100).      

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do której licytacji uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22 w pokoju nr 14, najpóźniej w dniu 12 grudnia 2023 r. do godziny 14:00, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r. do godziny 14:00, o zapoznaniu się:

a) ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i braku zastrzeżeń,

b) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dotyczącym nieruchomości objętej przetargiem,

c) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

d) stanem zakrzewienia i zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu najwyższej ceny podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty: ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 12 grudnia 2023 r. w Urzędzie Miasta  przy ul. 3 Maja 22,
w pokoju 14, do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ustalonego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący Komisji zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku jeżeli, uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości objętej przetargiem.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 14, w godzinach od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 159.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego