Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 414/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2024 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nr zarządzenia:
414
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2024 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Data podpisania:
13-11-2023
Data wejścia w życie:
13-11-2023

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571 t.j.)

zarządza się, co następuje

§ 1.1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2024 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

  1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej - Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta,
  2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Elżbieta Dynarska, Dyrektor PZP
  3. Sekretarz Komisji Konkursowej -Anna Straszewska– pracownik Wydziału PZP
  4. Członek Komisji - Agnieszka Antosik –pracownik Wydziału PZP
  5. Członek Komisji - Anna Rachut - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej
  6. Członek Komisji - Elżbieta Skonieczna - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej
  7. Przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – Członek Komisji

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji Konkursowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775, poz. 803) oraz wyłączeni są z prac Komisji reprezentanci organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§ 2.1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2024 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej”, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Karty podsumowującej pracę Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego  Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 414/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2023 r. (2,65MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 414/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2023 r. (30,46KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego