Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

Obwieszczenie O Udziale Społeczeństwa

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 j.t.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Włocławek informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 maja 2006 r. znak: OŚ-7623-79-2/2006 wraz z późniejszymi zmianami dla Firmy „W. Lewandowski” PHU Wiesław Lewandowski ul. Kopernika 5, 90-509 Łódź Fabryka Papieru we Włocławku ul. Łęgska 12, 87-800 Włocławek.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Włocławek.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ww. ustawy, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska  ul. 3 Maja 22, I-piętro, pokój nr 18, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00; piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00, w terminie 30 dni tj. od dnia 16.11.2023 r. do dnia 19.12.2023 r. 

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisie elektronicznym na adres:

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22), na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Środowisko w kategorii pn. Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska oraz poprzez zamieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia. 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego