Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w procedurze wydania decyzji środowiskowej dla PGK SANIKO Sp. z o.o.

Zawiadomienie- Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023., poz. 775.t.), w związku  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.1094 j.t.), nawiązując do zawiadomienia z dnia  19 kwietnia 2023r , znak S.6220. 15 .2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont obiektów budowlanych i instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budowa myjni samochodowej samoobsługowej 4 stanowiskowej tj. dla samochodów osobowych 2 stanowiska i ciężarowych solo trzyosiowych o max długości 11m i wysokości 4m- 2 stanowiska, na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Żytniej na działkach o nr 49/8, 46/5, 42/6, 42/8, 43/3”. Inwestor Saniko Sp. z o.o. ul.Komunalna 4, 87-800 Włocławek

Zawiadamiam strony postępowania,

że z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także przeanalizowania  całości materiału dowodowego w ramach prowadzonej procedury wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia jak wyżej, ewentualne wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach nie nastąpi w terminie określonym w art. 77 ust. 9 ustawy 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 j.t. ).

Wobec powyższego, działając na podstawie  art. 36 § 1 kpa, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29 grudnia 2023 r.

Równocześnie zgodnie z art. 37 §1 pkt 1 kpa stronom przysługuje prawo  do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: w zakładce Dane Publiczne, w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  Zawiadomienie-obwieszczenie o  wszczęciu postępowania zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 20 listopada 2023 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego