Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jarosław Zdanowski - Zastępca Prezydenta

Jarosław Zdanowski - Zastępca Prezydenta

Sekretariat Zastępcy Prezydenta

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

pokój nr 204

tel.: 54 414 4216

email:

Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pana Jarosława Zdanowskiego należy w szczególności:

 1. nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Inwestycji, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Biura Zamówień Publicznych oraz Centrum Obsługi Inwestora, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek, zwanej dalej Miastem, w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;
 2. opracowywanie koncepcji rozwoju Miasta we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta;
 3. zapewnienie skutecznych form dialogu społecznego w obszarze programowania i realizacji strategii rozwoju Miasta;
 4. określanie założeń polityki zagospodarowania przestrzennego Miasta;
 5. koordynowanie działań w zakresie ochrony zabytków, w szczególności mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 6. kreowanie warunków podnoszących atrakcyjność inwestycyjną Miasta i zwiększających jego potencjał gospodarczy;
 7. inicjowanie działań w zakresie przygotowania i realizacji przez Urząd i miejskie jednostki organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz prowadzenie nadzoru nad tymi działaniami;
 8. inicjowanie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów ds. przygotowania projektów planowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej;
 9. współdziałanie z instytucjami otoczenia biznesu w celu wspierania przedsiębiorczości i realizacji programów rozwoju Miasta;
 10. zapewnienie uczestnictwa Miasta w polityce regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa;
 11. zapewnienie wymaganych standardów świadczenia usług w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego;
 12. prowadzenie działań mających na celu doskonalenie systemu komunikacji drogowej w Mieście, w tym koordynowanie opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 13. zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do utrzymania we właściwym stanie: dróg, chodników, ścieżek rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 14. planowanie i organizowanie działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta;
 15. zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na terenie Miasta z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających zarządzanie ruchem drogowym i publicznym transportem zbiorowym.

Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Panu Jarosławowi Zdanowskiemu bezpośrednio podlegają:

 1. Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta;
 2. Dyrektor Wydziału Inwestycji;
 3. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury;
 4. Dyrektor Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii;
 5. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych;
 6. Kierownik Centrum Obsługi Inwestora.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego