Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., t.j. poz. 977), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., t.j. poz. 1094) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/181/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Chmielną, Stodólną, Okrężną i Wojskową wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, w dniach od 5 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r., w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (pokój 410, IV-piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku (sala nr 5 - parter), o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., t.j. poz. 977) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., t.j. poz. 1094), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie trwania wyłożenia do wglądu publicznego), jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w zakładce: PRAWO LOKALNE → Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego → Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie sporządzania. Adres www: http://www.bip.um.wlocl.pl.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Włocławek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w formie: analogowej papierowej na adres Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: , lub poprzez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2024 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • tożsamość administratora: Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek;
  • dane kontaktowe administratora Prezydenta Miasta Włocławek: adres e-mail: , nr telefonu: (54) 414-40-00 lub pisemnie na adres siedziby urzędu;
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: , nr telefonu: (54) 414-42-69 lub pisemnie na adres administratora danych;
  • cele przetwarzania: przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z uczestnictwem w dyskusji publicznej oraz z wnoszeniem i rozpatrywaniem uwag w trakcie procesu planistycznego tworzenia projektów planów miejscowych;
  • podstawa prawna: przetwarzanie dokonywane jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust. 1 lit. a) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • odbiorcy danych: uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzania przetwarzania danych z administratorem;
  • okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. wieczyście (kategoria archiwalna A);
  • informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

Informacje o szczegółowych zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, pokój 404 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek: https://bip.um.wlocl.pl/2625/1161/informacje-zwiazane-z-ochrona-danych-osobowych.html

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie (417,15KB)
  2. DOCOgłoszenie-Dokument dostępny cyfrowo (43,00KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego