Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 425/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr zarządzenia:
425
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Data podpisania:
28-11-2023
Data wejścia w życie:
28-11-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1526, z 2023 r., poz. 572) oraz art. 9g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984, 1586, 1672, 2005), i z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730, z 2023 r., poz. 1672)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym w składzie określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 14 zwanych dalej Komisją Egzaminacyjną.

2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnych jest przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2. Komisja Egzaminacyjna w postępowaniu, o którym mowa w § 1 zobowiązana jest stosować przepisy prawa w szczególności ustawę Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

§ 3. W skład Komisji Egzaminacyjnej może również wchodzić, na wniosek nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego przedstawiciel związku zawodowego wskazany zgodnie z treścią art. 9g ust. 5 i 5a ustawy Karta Nauczyciela.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.                  

§ 6. 1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 425/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. (2,97MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 425/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (25,88KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego