Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 426/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
426
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
Data podpisania:
28-11-2023
Data wejścia w życie:
28-11-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) w związku z Uchwałą Nr VI/07/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2011 r. Nr 83, poz. 607)

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Zespół opiniujący wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek zwany dalej Zespołem, w składzie:

 1. Anna Piętka Dyrektor Wydziału Edukacji – przewodnicząca.
 2. Barbara Nitecka Inspektor Wydziału Edukacji, Referatu Obsługi Finansowej Szkół i Placówek – członek.
 3. Jolanta Stasinowska Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP – członek.
 4. Jolanta Frontczak Przedstawiciel Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność’’ Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej- członek.
 5. Monika Krzeszewska
 6. Marcin Mistera Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku
 7. Joanna MajczakPrzedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ,,Solidarność’’-80 - członek.
 8. Ewa Dmoch
 9. Monika Kramkowska Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego ,,Rada Poradnictwa’’ – członek.

§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w §1 jest opiniowanie wniosków o przyznanie nauczycielom Miasta Włocławek pomocy zdrowotnej, o której mowa w uchwale Nr VI/07/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2011 r. Nr 83, poz. 607).

§ 3. Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Wydział Edukacji.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 221/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Miasta Włocławek.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie nr 426/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. (693,00KB)
 2. DOCXZarządzenie nr 426/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (22,27KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego