Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 424/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru

Nr zarządzenia:
424
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru.
Data podpisania:
23-11-2023
Data wejścia w życie:
23-11-2023

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do zadań powierzonych Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Środowiska, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Gminy Miasto Włocławek, zwanej dalej Miastem, w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;
2) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do właściwej realizacji zadań w zakresie orzecznictwa pozarentowego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku jako organ orzeczniczy pierwszej instancji oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;
3) nadzór nad opracowywaniem programów i strategii Miasta w zakresie promocji zdrowia i polityki społecznej oraz nad ich realizacją, a także rozwijanie współpracy w tych dziedzinach z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami administracji rządowej i samorządowej;
4) kreowanie kierunków działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
5) zapewnienie współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku;
6) dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych w Mieście oraz proponowanie kierunków polityki mieszkaniowej;
7) zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobu mieszkaniowego Miasta;
8) inicjowanie i koordynacja działań mających na celu rozwój budownictwa mieszkaniowego w Mieście;
9) zapewnienie, we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta, rozwoju systemu informacji przestrzennej Miasta;
10) zapewnienie współdziałania z organami Inspekcji Ochrony Środowiska i samorządem rolniczym;
11) inicjowanie działań na rzecz podnoszenia efektywności gospodarowania zasobami nieruchomości: Miasta i Skarbu Państwa oraz ochrony tych zasobów;
12) zapewnienie warunków do utrzymania we właściwym stanie budynków pozostających w zasobach Miasta;
13) zapewnienie warunków do prawidłowego prowadzenia ewidencji pojazdów i kierowców oraz przeprowadzania kontroli: ośrodków szkolenia kierowców, stacji kontroli pojazdów i diagnostów;
14) współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie funkcjonowania komunikacji, w tym kolejowej;
15) zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie ochrony środowiska;
16) współdziałanie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych w zakresie odpowiadającym właściwości merytorycznej podległych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej bezpośrednio podlegają:

1) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;
2) Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii – Geodeta Miejski;
3) Dyrektor Wydziału Środowiska;
4) Dyrektor Wydziału Komunikacji;
5) Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym;
6) Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku.

3. Powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej prowadzenie, we współpracy z Dyrektorem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, spraw z zakresu promocji Miasta oraz kultury, w tym dotyczących bibliotek miejskich i innych instytucji kultury.

§ 2. 1. Do zadań powierzonych Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Monice Jabłońskiej należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy: Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji, Wydziału Sportu i Turystyki, Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej, Wydziału Rewitalizacji oraz Wydziału Informatyki, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;
2) określanie założeń polityki Miasta w obszarze oświaty, edukacji, sportu i turystyki w oparciu o analizę i prognozę potrzeb lokalnej społeczności;
3) analizowanie stanu oświaty, edukacji, sportu i turystyki w Mieście oraz kreowanie kierunków ich rozwoju;
4) zapewnienie ewaluacji programów, planów i działań realizowanych przez Miasto w dziedzinie oświaty, edukacji, sportu i turystyki;
5) współdziałanie z pozostałymi Zastępcami Prezydenta na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym proponowanie przedsięwzięć i tworzenie warunków do wspierania inicjatyw implementujących założenia ekonomii społecznej, w celu rewitalizacji sfery społecznej w Mieście;
6) inicjowanie i koordynowanie, we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta, działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego Miasta w wymiarze materialnym i niematerialnym, w szczególności wiążących się z realizacją celów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028;
7) zapewnienie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028;
8) inicjowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu czystości i porządku w Mieście;
9) zapewnienie wymaganych standardów świadczenia usług w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
10) zapewnienie warunków do utrzymania we właściwym stanie zieleni urządzonej i nieurządzonej w Mieście, w szczególności: cmentarzy komunalnych, parków, skwerów oraz lasów komunalnych, a także innych terenów należących do Miasta;
11) zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie gospodarki komunalnej;
12) zapewnienie realizacji zadań Miasta w zakresie informatyzacji usług publicznych.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Monice Jabłońskiej bezpośrednio podlegają:

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Dyrektor Wydziału;
2) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich;
3) Dyrektor Wydziału Edukacji;
4) Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki;
5) Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej;
6) Dyrektor Wydziału Rewitalizacji;
7) Dyrektor Wydziału Informatyki.

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje obszaru działalności Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej związanego z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego w zakresie formalnym nad spółkami prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje.

§ 3. 1. Do zadań powierzonych Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Panu Jarosławowi Zdanowskiemu należy w szczególności:

1) nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Inwestycji, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, Biura Zamówień Publicznych oraz Centrum Obsługi Inwestora, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty;
2) opracowywanie koncepcji rozwoju Miasta we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta;
3) zapewnienie skutecznych form dialogu społecznego w obszarze programowania i realizacji strategii rozwoju Miasta;
4) określanie założeń polityki zagospodarowania przestrzennego Miasta;
5) koordynowanie działań w zakresie ochrony zabytków, w szczególności mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) kreowanie warunków podnoszących atrakcyjność inwestycyjną Miasta i zwiększających jego potencjał gospodarczy;
7) inicjowanie działań w zakresie przygotowania i realizacji przez Urząd i miejskie jednostki organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz prowadzenie nadzoru nad tymi działaniami we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta;
8) inicjowanie, we współpracy z pozostałymi Zastępcami Prezydenta, tworzenia interdyscyplinarnych zespołów ds. przygotowania projektów planowanych do współfinansowania ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
9) nadzór i koordynowanie przebiegu procesów inwestycyjnych realizowanych przez Miasto;
10) współdziałanie z instytucjami otoczenia biznesu w celu wspierania przedsiębiorczości
i realizacji programów rozwoju Miasta;
11) zapewnienie uczestnictwa Miasta w polityce regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa;
12) zapewnienie wymaganych standardów świadczenia usług w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego;
13) prowadzenie działań mających na celu doskonalenie systemu komunikacji drogowej w Mieście, w tym koordynowanie opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej;
14) zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do utrzymania we właściwym stanie: dróg, chodników, ścieżek rowerowych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, a także zieleni w pasach drogowych;
15) planowanie i organizowanie działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta;
16) zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na terenie Miasta z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspomagających zarządzanie ruchem drogowym i publicznym transportem zbiorowym.

2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Panu Jarosławowi Zdanowskiemu bezpośrednio podlegają:

1) Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta;
2) Dyrektor Wydziału Inwestycji;
3) Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Architekt Miejski;
4) Dyrektor Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii;
5) Dyrektor Biura Zamówień Publicznych;
6) Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora.

§ 4. Powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek: Pani Domiceli Kopaczewskiej i Panu Jarosławowi Zdanowskiemu, każdemu odpowiednio do właściwości merytorycznej podległych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek, nadzór nad realizacją przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o. o. we Włocławku zadań własnych Miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

§ 5. 1. W czasie nieobecności Prezydenta Miasta Włocławek z powodu choroby, urlopu lub z innych przyczyn wszystkie czynności należące do Prezydenta wykonuje Zastępca Prezydenta, Pani Domicela Kopaczewska, a w razie jej nieobecności – Zastępca Prezydenta, Pani Monika Jabłońska. W czasie nieobecności: Prezydenta, Zastępcy Prezydenta, Pani Domiceli Kopaczewskiej oraz Zastępcy Prezydenta, Pani Moniki Jabłońskiej wszystkie czynności należące do Prezydenta wykonuje Zastępca Prezydenta, Pan Jarosław Zdanowski.
2. Przepis powyższy nie uchybia przepisom art. 28g i art. 28h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 17/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 424/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r. (1,84MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 424/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (42,10KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego