Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 431/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
431
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek
Data podpisania:
04-12-2023
Data wejścia w życie:
04-12-2023

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, zmienionym zarządzeniem nr 117/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r., zarządzeniem nr 317/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2019 r., zarządzeniem nr 519/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2019 r., zarządzeniem nr 80/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 182/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 czerwca 2020 r., zarządzeniem nr 22/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2021 r., zarządzeniem nr 121/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 287/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem nr 416/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2022 r., w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 25 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
„29) podejmowanie czynności wierzyciela zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego obowiązków o charakterze niepieniężnym, nałożonych w zakresie swojej właściwości merytorycznej.”;
2) w § 26:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem sporów o właściwość między komórkami organizacyjnymi Urzędu;”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie organizacji wyborów: Prezydenta RP, organów samorządu terytorialnego, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego i do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Włocławskiego oraz w zakresie organizacji referendów;”;
3) w § 32 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) prowadzenie spraw dotyczących zgłaszania przez osoby fizyczne informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, w tym:
a) przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie ich rejestru,
b) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających,
c) wydawanie rekomendacji w zakresie działań następczych;”;
4) w § 42 pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) prowadzenie spraw i współpraca z MOPR w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy Domowej we Włocławku;”;
5) w § 44:
a) w pkt 15:
– lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
– opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
– ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
– prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,”,
– lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) weryfikowanie sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierające odpady komunalne oraz prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,”,
b) uchyla się pkt 20 i 23;
6) w § 46:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem form ochrony przyrody oraz wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów, a także w zakresie sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4 tej ustawy;”,
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 18 września 1991 r. o lasach, związanych z gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie:

a) wydawania zaświadczeń stwierdzających, czy dla nieruchomości została wydana decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej albo został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu,
b) wydawania decyzji zezwalających na zmianę lasu na użytek rolny,
c) uznawania lasu za las ochronny lub pozbawiania go tego charakteru,
d) przyznawania środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu w sytuacjach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 1991 r. o lasach,
e) wydawania decyzji o przyznaniu dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
f) wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu,
g) wydawania decyzji w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
h) zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego;”,
c) w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:
„25) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, związanych ze stwierdzeniem występowania w środowisku obecności inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii Europejskiej lub inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski.”;
7) w § 47 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i finansowaniem oświetlenia miejsc i dróg publicznych określonych ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;”;
8) w § 50:
a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) przeprowadzanie okresowej oceny aktualności i stopnia realizacji GPR;”,
b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) realizacja projektów o charakterze suplementarnym wobec GPR, współfinansowanych ze środków zewnętrznych.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 431/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2023 r. (1,11MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 431/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (33,42KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego