Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 340-12/3, 350-12/4 oraz 350-49/1 we Włocławku”.

Zawiadomienie – obwieszczenie o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że ustalony w zawiadomieniu z dnia 06.11.2023 r. znak: S.6220.19.2023 termin załatwienia sprawy, tj. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 340-12/3, 350-12/4 oraz 350-49/1 we Włocławku”, do dnia  29.12.2023 r. nie może być zachowany w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na konieczność powiadomienia stron o zakończeniu przedmiotowego postępowania realizowany poprzez publiczne ogłoszenie.

Wobec powyższego, działając na podstawie  art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 stycznia 2024 r.

Jednocześnie, w związku z zastosowaniem art. 36 § 1 Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia (na podstawie art. 37 Kpa), jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stronę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: www.bip.um.wloclawek.pl w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 i 49a KPA

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie-obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 11 grudnia 2023 r. 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego