Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie- Obwieszczenie dla stron postępowania w sprawie : Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20223 r., poz. 775 j.t.), w związku z  art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094  j.t.)

zawiadamia się strony,

że inwestor, na wniosek którego (wniosek z dnia 15 grudnia 2022 r., wpływ do organu w dniu 20 grudnia 2022 r.).zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrociepłowni Centrum Energii Włocławek we Włocławku”, planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103, po skorygowaniu dla przedsięwzięcia:

„„Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”, planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103,w dniu  11 grudnia 2023 r. przekazał do organu tekst jednolity raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”.- Warszawa, listopad 2023.

Jednocześnie zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Włocławek w dniu 12 grudnia 2023 r. przekazał przedmiotową dokumentację Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,  Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, jako biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko oraz opiniowaniu/uzgadnianiu warunków przedsięwzięcia celem  zapoznania się i podtrzymania bądź zmiany swoich stanowisk w sprawie warunków dla przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym informuję o wynikającym z art. 10§1 k.p.a. prawie strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się przez nią przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisie elektronicznym na adres: ,  w terminie 7 dni od dnia doręczenia, tj. od dnia 9 stycznia 2023 roku do dnia 7 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja 22, w Wydziale Środowiska, I piętro, pok. nr 18, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach: od  g.8.00 do g.15.00, w piątki od g.8.00 do g.13.00.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA  i art. 49a KA oraz na stronie BIP, w zakładce Środowisko, w kategorii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  Zawiadomienie-obwieszczenie o  wszczęciu postępowania zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 11 grudnia 2023 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego