Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 50/5 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0027 ha, położonej przy ul. Papieżka - 18 działek

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2023
Status Realizacji:
Aktualne
Data przetargu:
26-02-2023
Godzina przetargu:
12:00
Adres nieruchomości:
ul. Papieżka
Cena wywoławcza:
4 800 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 480 000,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 50/5 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0027 ha, położonej przy ul. Papieżka, działka nr 55/12 (Włocławek KM 102) o pow. 2,4638 ha, położonej przy ul. Papieżka, działka nr 27/9 (Włocławek KM 102) o pow. 0,3268 ha, położonej przy ul. Papieżka 45, działka nr 27/13 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0092 ha, położonej przy ul. Papieżka, działka nr 46/4 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0134 ha, działka nr 46/5 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0141 ha, działka nr 46/6 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0135 ha, działka nr 46/7 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0102 ha, działka nr 46/8 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0111 ha, działka nr 46/17 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0082 ha, położonej przy ul. Papieżka, działka nr 44/5 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0289 ha, działka nr 44/6 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0313 ha, działka nr 44/7 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0313 ha, działka nr 44/8 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0238 ha, działka nr 44/9 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0261 ha, działka nr 44/13 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0203 ha, położonej przy ul. Papieżka, działka nr 44/15 (Włocławek KM 102) o pow. 0,0013 ha, położonej przy ul. Papieżka, działka nr 26/9 (Włocławek KM 102) o pow. 0,4285 ha, położonej przy ul. Papieżka 47. Łączna powierzchnia 3,4645 ha.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W / 00093826 / 9.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi płaski teren w kształcie wieloboku. Jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona porośnięta roślinnością niską oraz drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość na podstawie uchwały nr XLIII/119/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy: ulicą Papieżka, częścią działek nr 1/2 i 1/1 (Włocławek KM 100), fragmentami ulic Rybnickiej Spokojnej i Przemysłowej, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą terenów leśnych oraz torami bocznicy kolejowej, położona jest na obszarze o przeznaczeniu podstawowym – przemysł, produkcja, zabudowa składowa i magazynowa oraz przeznaczeniu uzupełniającym – usługi, garaże (w tym wielopoziomowe), zabudowa gospodarcza, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, budowle i urządzenia związane z obsługą elektroenergetyczną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna.

Dla nieruchomości obowiązują również (m.in.) ustalenia szczegółowe jak:

 • adaptacja zabudowy o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym,
 • wysokości zabudowy kubaturowej: maks. 35,0 m, dla masztów, kominów i pylonów oraz podobnych  obiektów naziemnych wolnostojących maks. 50,0 m,
 • dopuszcza się możliwość wtórnych podziałów: wielkość nowo wydzielanych działek min. 1000 m2  (nie dotyczy garaży, obiektów elektroenergetycznych, uzupełnień sąsiednich nieruchomości),
 • zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej,
 • zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej z wyłączeniem obiektów służących prowadzonej działalności,
 • teren w części - zgodnie z rysunkiem planu - położony w granicach obszaru wymagającego przekształceń, w którym ustala się jako planowe działanie przystosowanie terenu do nowych funkcji poprzez: uporządkowanie terenu, likwidację lub przebudowę istniejącego zagospodarowania oraz poprzez poprawę standardu architektonicznego istniejących obiektów,

Dla nieruchomości obowiązują również (m.in.) ustalenia ogólne jak:

 • w całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizacji instalacji do spopielania zwłok, instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowisk odpadów niebezpiecznych, a także instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne - określonych w przepisach w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - z wyłączeniem instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstających w procesach produkcyjnych i technologicznych, prowadzonych na terenach zakładów i przedsiębiorstw,
 • w przypadku przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ustala się jako warunek konieczny ich realizacji przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub uzyskanie innego odpowiedniego dokumentu przewidzianego do takiego stwierdzenia w przepisach dotyczących ochrony środowiska,
 • teren objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 220 „Pradolina Środkowej Wisły” projektowany przemysł, składy, bazy i magazyny nie mogą pogorszyć jakości wód zbiornika przeznaczonego do zaopatrzenia ludności w wodę,
 • dla lokalizacji zabudowy kubaturowej wysoko,- lub wielokondygnacyjnej (o wysokościach ponad 15,0 m) oraz dla masztów, kominów i pylonów oraz podobnych obiektów naziemnych (o wysokościach ponad 25,0 m) – ustala się obowiązkowe wykonanie przez inwestorów szczegółowego rozpoznania warunków geotechnicznych gruntów (badań technicznych geologiczno - inżynierskich podłoża gruntowego w celu indywidualnego określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych).

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek są dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu.

W skład działek o numerze 55/12 i 26/9 (Włocławek KM 102), według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów wchodzą użytki rolne – grunty orne klasy RIVb i łąki trwałe ŁIV – wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które nie są objęte przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.) i nie podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej.

Cena netto wywoławcza powołanej nieruchomości wynosi – 4 800 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 480 000,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr  61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 14 lutego 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, najpóźniej w dniu 15 lutego 2024 r., do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 41 44 108) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 15 lutego 2024 r., do godziny 1400, o zapoznaniu się:

 1. z ogłoszeniem o przetargu,
 2. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka w części dotyczącej przedmiotowej nieruchomości,
 3. ze stanem prawnym i faktycznym (w terenie) sprzedawanej nieruchomości,
 4. przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,
 5. stanem zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu, najwyższej ceny netto + podatek VAT 23% od wylicytowanej ceny netto nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie
z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu, Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 15 lutego 2024 r., ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 41 44 108), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 14, w godz. 800 - 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 108.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego