Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

Nr zarządzenia:
444
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok
Data podpisania:
15-12-2023
Data wejścia w życie:
15-12-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219, 418, 588, 1729, 2334, 3922, 4477, 5420, 6135, 6885 i 8145), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600), § 1 Uchwały Nr L/94/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Włocławek, w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Włocławek oraz w planie wydatków budżetu Miasta Włocławek związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r., Uchwałą Nr LXVII/124/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6135), Zarządzeniem Nr 368/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 371/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 387/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 389/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 393/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/132/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 6885), Zarządzeniem Nr 399/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 402/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 405/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 418/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXIX/143/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8145), Zarządzeniem Nr 429/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r. i Uchwałą Nr LXX/171/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 933.902.388,94 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 820.104.274,09 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 113.798.114,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.095.017.362,43 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 862.447.232,32 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 232.570.130,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w wysokości 12.786.341,91 zł;
2) wydatki w wysokości 12.801.470,08 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) § 12a otrzymuje brzmienie:
„§ 12a. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie:
1) dochody w wysokości 5.945.528,63 zł;
2) wydatki w wysokości 6.098.856,44 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 15”.    

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 15, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2023 r. (4,93MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (33,79KB)
  3. XLSXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 444/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (171,75KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego