Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie-zawiadomienie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek.

Obwieszczenie o ponownej procedurze udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2023r, poz.1094 t.j. ) informuje o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów Centrum Energii Włocławek we Włocławku” planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest na wniosek pełnomocnika inwestora – firmy EnergiaNova Sp. z o.o., ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek- wniosek z dnia 15.12.2022 r., skorygowany pismem z dnia18.04.2023r.oraz pismem z dnia 04.12.2023.( pismo w załączeniu do niniejszego obwieszczenia).

Mając na uwadze, że zgodnie z §2 ust. 1 pkt 46 oraz §3 ust.1 pkt 37, a także po uzupełnieniu pismem inwestora z dnia 04.12.2023r: § 3 ust. 1 pkt 82 oraz §3 ust. 1 pkt 54 lit.b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 2019, poz. 1839) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2023r, poz.1094 t.j. ) organem właściwym do dokonania uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie, natomiast organem właściwym do wydania opinii zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 przedmiotowej ustawy jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.

Ponadto na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2023r, poz.1094 t.j.) informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, ww. uzgodnieniami i opiniami oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, w Wydziale Środowiska ul. 3-go Maja 22, I piętro, pok. nr18, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 54/ 414 41 67 oraz 54/ 414 43 07.

Prezydent Miasta Włocławek, jako prowadzący postępowanie rozpatrzy złożone uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu decyzji wyjaśni, w jaki sposób wzięte zostały pod uwagę i w jakim zakresie zostały one uwzględnione.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisie elektronicznym na adres: , w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 4 stycznia 2024 r. do dnia 5 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja 22, w Wydziale Środowiska, I piętro, pok. nr 18, w dniach: poniedziałki, środy, czwartki od g. 8.00 do g. 15.00, we wtorki od. g.8.00 do 16.30, w piątki od g.8.00 do g.13.00.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22), na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: https://www.wloclawek.eu/ w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Środowisko – w Biuletynie Informacji Publicznej.https://bip.um.wlocl.pl/ w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA i art. 49a KA oraz na stronie BIP, w zakładce Środowisko, w kategorii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku oraz poprzez zamieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Załącznik:

PDFUzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ooś ITPO CEW Włocławek (358,69KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego