Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2024.

Nr zarządzenia:
2
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2024.
Data podpisania:
09-01-2024
Data wejścia w życie:
09-01-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 27 ust. 1, oraz art. 28 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) w związku z Uchwałą Nr  XL/15/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r.  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1008)

zarządza się, co następuje

§1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2024.
2. Ogłoszenie konkursowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku na realizację zadania publicznego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór umowy na realizację zadania publicznego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór oświadczenia wnioskodawcy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Wzór zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
7. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin składania wniosków wyznaczony zostaje na 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w §1.

§3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.eu,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 2/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2024 r. (9,72MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 2/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowa (98,19KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego