Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejska dotacja na wymianę źródeł ciepła na rok 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków (miejska dotacja na wymianę źródeł ciepła)

 


Zakończony nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu - Miejska dotacja na wymianę źródeł ciepła na rok 2024

Prezydent Miasta Włocławek informuje, że z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, lokalach i budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek tegoroczny nabór wniosków został zakończony.


Przedłużenie terminu naboru wniosków

Prezydent Miasta Włocławek kolejny raz przedłuża termin składania wniosków o przyznanie dotacji ze środków budżetu miasta Włocławek do wymiany starych kotłów opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródło ciepła do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na rok 2024. Decyduje kolejność składanych wniosków.


Przedłużenie terminu naboru wniosków

Prezydent Miasta Włocławek informuje, że termin składania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta Włocławek do wymiany starych kotłów opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródło ciepła został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na rok 2024. Decyduje kolejność składanych wniosków.


Prezydent Miasta Włocławek ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła z budżetu miasta Włocławek na 2024 rok.

Nabór ogłoszony jest zgodnie z § 17 Załącznika do Uchwały Nr XLVI/23/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na terenie miasta Włocławek.

1. Nabór wniosków odbywać się będzie od dnia 15 stycznia do dnia 15 marca 2024 r. lub do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski. Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

2. Prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych/budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek.

3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się Wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie dotacji są: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy.

4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest posiadanie czynnego ogrzewania na paliwo stałe.

5. Dotacja obejmuje zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. węglem i paliwami węglopochodnymi), poprzez trwałe odłączenie „starego” pieca od systemu grzewczego na ekologiczne źródła ciepła, takie jak:

1) kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dyrektywy ekoprojekt;
2) kocioł gazowy kondensacyjny – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej;
3) kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenie, który musi być trwale związane z podłożem, ścianą lub sufitem;
4) kocioł olejowy – spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej;
5) węzeł cieplny wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego;
6) pompa ciepła.

6. Dofinansowanie nie dotyczy: zakupu i montażu źródeł ciepła w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych lub budynkach będących w trakcie budowy; zakupu i montażu źródeł ciepła w budynkach rekreacyjnych/letniskowych; zakupu i montażu źródeł ciepła nabytych przed podpisaniem umowy dotacyjnej z Urzędem; opracowania projektu instalacji; prac wykonanych własnymi siłami przez Wnioskodawcę; wymiany źródeł ciepła w budynku/lokalu wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji braku części mieszkalnej.

7. Wysokość przyznanej dotacji:

1) 4 tysiące złotych – na wymianę źródła ciepła opalanego paliwem stałym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej (liczone dla każdego lokalu);
2) 10 tysięcy złotych w przypadku budynku wielorodzinnego, w którym wszystkie lokale mieszkalne podłączone są do wspólnego źródła ogrzewania (wspólna kotłownia) opalanego paliwem stałym.

8. Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są do pobrania w następujących miejscach:

  • w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 w Wydziale Środowiska I piętro, pokój nr 18;
  • w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM);
  • na stronie internetowej tut. Urzędu pod adresem www.wloclawek.eu w zakładce BIP → Środowisko → Programy → Miejska dotacja na wymianę źródeł ciepła na rok 2024

9. Wnioski można składać:

  • osobiście w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 18;
  • osobiście w budynku Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM);
  • poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek;
  • poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu. Adres skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek w serwisie ePUAP: /umwloclawek/skrytka, /umwloclawek/SkrytkaESP

Ważne!

Wnioski można składać wyłącznie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane i rozliczone w 2024 roku, na następujących zasadach:

  • data rozpoczęcia przedsięwzięcia: po zawarciu umowy dotacji,
  • data zakończenia przedsięwzięcia: do dnia 15 listopada 2024 r. (w tym okresie należy zdemontować stare źródło ciepła oraz zamontować nowe, musi zostać wystawiona faktura za wykonane prace oraz złożony w Urzędzie wniosek o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami-faktury VAT oraz protokoły i oświadczenia).

Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy dotacji z Urzędem.

Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego, który jest głównym źródłem ciepła na nowy piec gazowy.
Dotacja nie będzie finansowała zrealizowanych już inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, tj. zrealizowanych przed ogłoszeniem naboru wniosków na dany rok kalendarzowy.

Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, zostanie poinformowany o terminie kontroli terenowej pracowników Urzędu w celu potwierdzenia posiadania czynnego źródła ciepła na paliwo stałe, a następnie o możliwości podpisania umowy dotacji. Po podpisaniu umowy Wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania.

Po zakończeniu inwestycji Wnioskodawca składa do Urzędu dokumenty wymagane przy rozliczeniu dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami.
Dotacja będzie wypłacana po zrealizowaniu w całości przedsięwzięcia. 

Linki do Uchwał Rady Miasta Włocławek:
http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/169722/uchwala-nr-xlv-23_2022_1644194.pdf
http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/174002/uchwala-nr-xlvi-27_2022_1693646.pdf

Załączniki:

DOCXRegulamin dotacja na wymianę pieca-ujednolicona wersja (44,82KB)

DOCXWniosek o udzielenie dotacji na wymianę pieca (29,90KB)

DOCXZgoda współwłaściciela (15,75KB)

DOCXOświadczenie o prawie do nieruchomości (13,28KB)

DOCXPełnomocnictwo (15,35KB)

DOCXZestawienie lokali podlegających dotacji (14,05KB)

DOCXOświadczenie o otrzymaniu - nieotrzymaniu pomocy de minimis (18,12KB)

PDFFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę̨ pomoc de minimis (154,31KB)

PDFFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (127,87KB)

DOCXWniosek o rozliczenie dotacji na wymianę źródła ciepła (16,39KB)

DOCXZestawienie wydatków poniesionych na realizację zadania (14,27KB)

DOCXProtokół z odbioru instalacji nowego źródła ciepła (22,48KB)

DOCXOświadczenie o trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła (14,32KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego